Готовый кроссворд по - на тему "Облiк в Болгарiї (укр.)"

 
По горизонтали
2. Тип законодавчого акта Європейського Союзу.
4. Фiзична особа, що має право перевiряти стан фiнансово-господарської дiяльностi органiзацiй та установ на основi контракту, укладеного з пiдприємством за визначену плату та в ходi перевiрки складати аудиторський висновок, який має юридичну силу в судi.
6. Заснованi за життя або у випадку смертi одностороннiм актом створення без компенсацiї власностi для досягнення неприбуткових цiлей
7. Джерело регулювання бухгалтерського облiку в Болгарiї
По вертикали
1. Вiддзеркалення господарської або iншої дiяльностi пiдприємства на пiдставi документiв в рiзних вимiрниках (кiлькiсних i (або) якiсних). Облiк є складовою частиною управлiння економiчними процесами i об'єктами, суть облiку полягає у фiксацiї їх стану i параметрiв, зборi i накопиченнi вiдомостей про економiчнi об'єкти i процеси, вiддзеркалення цих вiдомостей в облiкових вiдомостях. Розрiзняють аналiтичний, бухгалтерський, бюджетний облiк. Облiк може здiйснюватися в поточних i незмiнних (зiста
3. Можуть бути заснованi трьома або бiльше особами, якi об'єдналися для проведення неприбуткової дiяльностi
5. Засiб закрiплення рiзними способами на вiдповiдному матерiалi iнформацiї про факти, подiї, явища об'єктивної дiйсностi та розумову дiяльнiсть людини.
7. Письмове повiдомлення про виконання певної роботи.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы