Готовый кроссворд по - на тему "Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)"

 
По горизонтали
1. Джередо вiдтворення основних невиробничих фондiв пiдприємства.
6. Зменшення вартостi основних фондiв пiд впливом створення нових, бiльш продуктивних i економiчно вигiдних машин та устаткування.
9. Сума коштiв, яку пiдприємство очiкує отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) необоротних активiв пiсля закiнчення строку їх корисного використання, за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (лiквiдацiєю).
12. Вид запасiв оборотних засобiв, який призначений для забезпечення потреби виробництва в перiод мiж двома черговими надходженнями даного виду сировини та матерiалу i який визначається залежно вiд частоти поставок.
14. Мiнiмальний розмiр власних оборотних засобiв у грошовому вираженнi.
15. Стадiя кругообiгу оборотних засобiв, на якiй виготовлена продукцiя реалiзується, пiдприємство отримує вiдповiдний виторг, який не лише повнiстю вiдшкодовує ранiще авансованi витрати, але й мiстить певний прибуток.
По вертикали
2. Метод нарахування амортизацiї, який характеризується високими нормами амортизацiї в першiй половинi строку використання основних виробничих фондiв i поступовим зниженням амортизацiї у другiй половинi строку.
3. Процес обчислення тiєї частини оборотних активiв (запасiв та витрат), яка потрiбна пiдприємству для забезпечення нормального, безперервного процесу виробництва, реалiзацiї продукцiї та розрахункiв.
4. Метод нарахування амортизацiї, суть якого полягає в тому, що кожного року на собiвартiсть виготовленої продукцiї переноситься однакова частина вартостi основних фондiв.
5. Засоби працi, якi функцiонують у виробничому процесi тривалий час, не змiнюють своєї первiсної натуральної форми i розмiрiв i переносять свою вартiсть на вартiсть готової продукцiї поступово, шляхом амортизацiйних вiдрахувань.
7. Предмети працi, якi повнiстю споживаються в кожному виробничому циклi, переносять свою вартiсть на вартiсть створюваної продукцiї, при цьому змiнюють свою натуральну форму.
8. Поступова втрата основними фондами своєї споживчої вартостi, тобто первiсних технiко-економiчних якостей (руйнування вiд зовнiщнього та атмосферного впливу, корозiї).
10. Предмети працi, якi перебувають на рiзних стадiях оброблення безпосередньо на робочих мiсцях у цехах, на дiльницях або у процесi транспортування вiд одного робочого мiсця до iншого.
11. Джерело формування власних оборотних коштiв (зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внесками власникiв (засновникiв) у капiтал пiдприємства).
12. Фактична вартiсть основних фондiв у момент їх уведення в експлуатацiю, яка складається з вартостi будiвельно-монтажних робiт, реєстрцiйних зборiв та державного мита, аналогiчних платежiв, що здiйснюються у зв'язку з придбанням прав на об'єкт основних фондiв, суми ввiзного мита, суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням, витрат зi страхування ризикiв доставки основних фондiв, витрат на установку, монтаж, налагодження та iнше.
13. Стадiя кругообiгу оборотних засобiв, яка є пiдготовчою i вiдбувається у сферi обiгу, де грошi перетворюються на виробничi запаси (придбання сировини, матерiалiв та iнших ресурсiв).

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы