Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему "Управлiння iнвестiцiйною дiяльнiстю (укр.)"

 
По горизонтали
4. Пiдприємництва — це один iз найпотужнiших ресурсiв зайнятостi та доходiв територiй i населення при неспроможностi держави забезпечити централiзовану пiдтримку розвитку регiонiв.
8. Iнвестицiйний … — це можливiсть вкладення капiталу з метою наступного його збiльшення або iнвестицiйнi можливостi щодо ведення, пiдтримки чи збереження чого-небудь.
9. Господарськi операцiї, якi передбачають придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
По вертикали
1. Iнвестицiйнi … — це всi види фiнансових та iнших активiв, якi залучаються з метою здiйснення вкладень в об'єкти iнвестування.
2. … види цiнностей, що вкладаються iноземними iнвесторами в обєкти iнвестицiйної дiяльностi на територiї України.
3. Особливий вид iнвестицiйної дiяльностi, згiдно з яким, лiзингодавець дає лiзингоотримачевi засоби на певний термiн i за певну плату, при цьому право власностi залишається у лiзингодавця на термiн дiї договору.
5. Це процес перевiрки виконання й забезпечення реалiзацiї всiх управлiнських рiшень у сферi iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства.
6. Емiсiйний цiнний папiр, що засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобов'язання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.
7. Це комплекс методiв розробки й реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних зi здiйсненням iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства.
9. Комплекс заходiв i практичних дiй юридичних та фiзичних осiб (українських або iноземних), а також держави щодо здiйснення iнвестицiй у будь-якiй формi з метою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту.
10. Iнвестицiйний … - форма залучення iнвестицiйних ресурсiв, яка полягає у передачi власником права користування i розпорядження своїм майном за певну плату.Похожие категории кроссвордов

1.
Корпоративне управлiння (укр.)
2.
Стратегiчне управлiння (укр.)
3.
Управлiння персоналом (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Стратегiя управлiння (укр.)
2.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Державне управлiння (укр.)
3.
По административному праву - Державне управлiння (укр.)
4.
По менеджменту - Органiзацiя як функцiя управлiння (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Внутрiшньокорпоративна система управлiння (укр.)


Кроссворды по предмету Пiдприємство (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы