Готовый кроссворд по предмету Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.) - на тему "Основи пiдприємницької дiяльностi (укр.)"

 
По горизонтали
1. Самостiйний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими субєктами для задоволення суспiльних та особистих потреб
3. Частина прибутку, яка виплачується емiтентом корпоративних прав на користь власникiв корпоративних прав, або державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним пiдприємством на користь вiдповiдно держави або мiсцевої громади
5. Фактичне управлiння власнiстю
6. Особа, що отримує лiцензiю
7. Комплекс зєднаних окремих предметiв в одне цiле, при якому вони зберiгають свої риси й властивостi
9. Вiдносини що складаються мыж суб`єктами щодо привласнення засобiв виробництв i результатiв працi
11. Багатоступеневий процес, який складається з постiйного глибокого аналiзу зовнiшньої та внутрiшньої ситуацiї, що змiнюється, накопичення та активного обмiну знаннями, способу прийняття стратегiчних i тактичних управлiнських рiшень, впровадження змiн, оцiнки результатiв та постiйного навчання
12. Об’єднання, союз органiзацiй або осiб, для досягнення певних цiлей
13. Повна або часткова замiна власникiв корпоративних прав пiдприємства, змiна органiзацiйно-правової форми органiзацiї бiзнесу
14. Це система управлiнських заходiв щодо дiагностики, упередження, нейтралiзацiї i подолання кризових явищ та причин їх виникнення на всiх рiвнях економiки
17. Господарська дiяльнiсть, що здiйснюється на власний ризик з метою отримання прибутку
18. Один з ключових елементiв ринкової економiки i iнститут розвиненої системи громадянського та торговельного права, це механiзм, який дає можливiсть уникнути катастрофи та вигiдно розпорядитися засобами
21. Функцiя пiдприємництва яка вiдповiдає за формування стимулюючого механiзму та ефективного використання ресурсiв
22. Функцiя пiдприємництва яка спряє генеруванню нових комерцiйних iдей
23. Спосiб отримання прибутку в процесi бiржової фючерсної торгiвлi, що базується на вiдмiнностях у динамiцi цiн фючерсних контрактiв у часi, просторi i на рiзнi види товарiв
24. Люди, якi займаються пiдприємництвом
25. Загальне положення, що характеризується вiдсутнiстю серйозних заперечень з iстотних питань у бiльшостi зацiкавлених сторiн
По вертикали
2. Здiйснення, виконання державою мiжнародних правових норм
4. Багатоступеневий процес, який складається з постiйного глибокого аналiзу зовнiшньої та внутрiшньої ситуацiї, що змiнюється, накопичення та активного обмiну знаннями, способу прийняття стратегiчних i тактичних управлiнських рiшень, впровадження змiн, оцiнки результатiв та постiйного навчання
8. Випускають за умови наступного обмiну на акцiї акцiонерного това­риства
10. Колегiальний орган, група осiб з числа iнвесторiв органiзацiї, якi контролюють органiзацiю
15. Особа, яка професiйно займається пiдприємницькою дiяльнiстю — приватним виробництвом, торгiвлею, посередництвом, наданням послуг
16. Група людей з усвiдомленими загальними цiлями
19. Тимчасовi статутнi обєднання промислового i банкiвського капiталу для досягнення спiльної мети
20. Форма спiвпрацi мiж юридично та фiнансово незалежними сторонами, в рамках якої одна сторона, що володiє бiзнесом дозволяє iншiй користуватись цiєю системою на певних умовах

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы