Готовый кроссворд по предмету Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.) - на тему "Управлiння потенцiалом пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
3. Передбачає необхiднiсть урахування технiчних, економiчних, психологiчних, екологiчних, органiзацiйних та iн. аспектiв дiяльностi пiдприємств
8. Визначене на дату оцiнки поточна вартiсть витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкту, який є iдентичним об’єкту оцiнки
10. Науковi дослiдження та розробки
11. Система iснує як цiла, яку можна подiляти на компоненти
15. Взаємодiя та взаємозалежнiсть потенцiалу вiд зовнiшнього середовища
20. Вартiсть об’єкта, який не використовується, визначена як вартiсть матерiалiв, з яких складається цей об’єкт без додаткового ремонту
25. Активiзацiя iнновацiйної дiяльностi
По вертикали
1. Вартiсть власностi для визначення суми покриття за страховим договором у зв’язку з пошкодженням або втратою активiв пiдприємства
2. Витрати на будiвництво або придбання об’єкта власностi, вiдображенi в бухгалтерському балансi
4. Сума ринкової вартостi та надбавки до неї, яка формувалася вiд особливої зацiкавленостi потенцiйного покупця в об’єкт оцiнки
5. Виявлення майбутнього потенцiалу
6. Балансова вартiсть за винятком всiх видiв зносу
7. Створення нового потенцiалу або перетворення iснуючого
9. Вартiсть, визначена з урахуванням вимог та мети iнвестування в об’єкт оцiнки. Дана вартiсть виражає iндивiдуальнi переваги iнвестора
12. Вартiсть, яка може бути отримана за умови продажу об’єкта оцiнки у строк коротший нiж строк експлуатацiї подiбного майна протягом якого воно може бути продано за цiною, яка дорiвнює ринковiй вартостi
13. Можливостi системи ресурсiв i компетенцiї пiдприємства створювати результат для зацiкавлених осiб за допомогою реалiзацiї бiзнес процесiв
14. Потенцiал пiдприємства як економiчна система ґрунтується на сукупнiстi реалiзацiї здiбностей та можливостей
16. Дiяльнiсть, спрямована на взаємодiю з ринком
17. Кожний елемент потенцiалу може розглядатися як пiдсистема бiльш широкої глобальної системи
18. Здiйснення виробничого процесу
19. Постiйне поновлення виробництва продукцiї зменшує ресурсоємнiсть продукцiї та вищою якiстю нiж аналогiчна продукцiя на даному ринку
21. Посилення взаємозв’язкiв об’єднання та посилення взаємодiї мiж окремими його елементами
22. Пп формується для реалiзацiї точно визначених здiбностей
23. Сума за якою може бути здiйснений обмiн активiв або оплата зобов’язань у результатi операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами
24. Встановлення для найважливiших елементiв потенцiалу нормативiвПохожие категории кроссвордов

1.
Корпоративне управлiння (укр.)
2.
Стратегiчне управлiння (укр.)
3.
Управлiння персоналом (укр.)
4.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
5.
Економiка пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння товарними запасами торговельного пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Стратегiчне управлiння (укр.) - Стратегiя як системний пiдхiд до управлiння перспективним розвитком пiдприємства (укр.)
5.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)


Кроссворды по предмету Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы