Готовый кроссворд по предмету Регiональна економiка (укр.) - на тему «Комплекс галузей легкої промисловостi україни (укр.)»

 
По горизонтали
3. Значну частку на українському ринку взуття займає … , який у бiльшостi випадкiв базується на поставках iз китаю
4. Майже 50% усiх тканин, що виробляються припадає на … галузь
11. У 2007 р. мiнiстерством було розроблено ряд заходiв, направлених на удосконалення державного … розвитку легкої промисловостi
12. … виробництво продуктує вязанi вироби з рiзних пряж
16. Iз загального числа пiдприємств текстильної промисловостi понад 140 здiйснюють … дiяльнiсть
21. … споживання товарiв легкої промисловостi на душу населення в 2008 роцi становив 319, 5 грн
23. Легка промисловiсть пов’язана з багатьма сумiжними галузями i обслуговує весь господарський … країни
По вертикали
1. Виробництво трикотажу в українi представлено такими видами одягу, як: нижнiй трикотаж та … трикотаж
2. Iсторично склалось так, що в галузях легкої промисловостi використовується переважно жiноча праця (до 90%)
5. Продукцiя легкої промисловостi йде на задоволення потреб …
6. Легка промисловiсть включає майже 20 пiдгалузей, якi можуть бути обєднанi в 3 групи: шкiряно-взуттєва, швейна та …
7. … промисловiсть виникла на базi натуральної та штучної шкiряної сировини
8. В українi дiє повний цикл виробництва та переробки льону, функцiонує понад 30 …
9. … галузi залежить вiд багатьох економiчних факторiв та рацiонального розмiщення її пiдприємств
10. За рiзними оцiнками, ринок взуття в українi становить 100-170 млн. …
13. Бавовняне виробництво країни знаходиться у великiй залежностi вiд … сировини
14. Останнiм часом з’явилось чимало приватних дрiбних … , частина швейних виробiв iмпортується
15. Показником, що оцiнює рiвень забезпеченостi населення товарами легкої промисловостi, є … виробництва продукцiї на душу населення
17. Висока … провiдних компанiй нацiональної легкої промисловостi, зростаючий середнiй доход населення, дозволяє галузi знайти значнi можливостi
18. Найбiльшi поставки українського текстилю здiйснювалися до … -40%
19. Понад 1/3 обсягу валової продукцiї легкої промисловостi дає … галузь
20. Один iз лiдерiв внутрiшнього ринку легкої промисловостi: зат … (м. вознесенськ)
21. Чистий … в сiчнi-вереснi 2009 року в цiлому по галузi склав 1, 2 млн.грн
22. Легка промисловiсть україни протягом останнiх рокiв зiткнулась з рядом … якi призвели до стiйкого погiршення показникiв її дiяльностi
23. Практично половина всього iмпорту швейної продукцiї припадає на …

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы