Готовый кроссворд по предмету Фiнансовий облiк (укр.) - на тему "Облiк витрат дiяльностi пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
2. Зменшення економiчних вигод у виглядi вибуття активiв та збiльшення зобовязань, якi призводять до зменшення власного капiталу - це
5. Брак зменшує випуск
7. Окрема книга з загального архiву бухгалтерських документiв, що зберiгаються на пiдприємствi
10. Обчислення собiвартостi одиницi продукцiї, а також заготiвельної собiвартостi матерiальних цiнностей та засобiв виробництва за елементами витрат - це
11. До фiнансових витрат, вiдносяться витрати на
12. За яким змiстом витрати є однорiдними
15. Територiя держави, на якiй законодавчо встановлене пiльгове оподатковування для пiдприємств
18. Брак, який можна усунути
По вертикали
1. Первинними документами для облiку адмiнiстративних витрат є: розрахунок бухгалтерiї, бухгалтерськi довiдки, рахунки, рахунки-фактури, видатковi касовi ордери, табель облiку використання робочого часу, авансовi звiти, акти на списання мшп, розрахунки амортизацiї на та
3. В залежностi вiд характеру дефектiв брак може бути
4. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням
5. Витрати з виробництва та реалiзацiї продукцiї даного перiоду
6. Виробництво в якому вiдображаються прямi витрати, повязанi безпосередньо з випуском продукцiї, виконанням робiт, наданням послуг
8. Вид браку, який виявлений на пiдприємствi
9. Облiк втрат i витрат, повязаних з подiями або операцiями, якi вiдрiзняються вiд звичайної дiяльностi пiдприємства, та не очiкуються, що вони повторюватимуться перiодично або в кожному звiтному перiодi ведеться на рахунку 99 … витрати
13. Елементи витрат за економiчним змiстом є
14. Сукупнiсть витрат на виробництво продукцiї, робiт, послуг
16. Оперативний облiк браку веде вiддiл … контролю
17. Брак, який виявлений покупцем

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы