Готовый кроссворд по экономике - на тему "Оподаткування (укр.)"

 
По горизонтали
2. До доходiв якого перiоду включаються доходи, що враховуються при обчисленнi обєкта оподаткування
4. Рiзниця мiж вiдсотковими ставками за наданий кредит i вiдсотковими ставками за залученi ресурси
7. Перша складова витрат
9. Подання платником вiдомостей про обсяги обєкта оподаткування та iнших даних, необхiдних для визначення суми податку
13. Юридичнi особи та субєкти пiдприємницької дiяльностi, що не мають статусу юридичної особи україни
15. До складу яких витрат включається вартiсть сировини та основних матерiалiв
16. В розмiрi якої вартостi визнається дохiд вiд операцiйної дiяльностi
20. Угода двох або бiльше осiб про встановлення, змiни або припинення прав та обовязкiв
21. Що є обєктом оподаткування вiдповiдно до Податкового кодексу
23. Грошове стягнення з платникiв за порушення податкового законодавства
По вертикали
1. Однi з витрат якi не потрапляють до податкової собiвартостi
2. Платiж юридичних та фiзичних осiб, який встановлюються в твердих розмiрах за надання певних прав чи послуг або на вiдшкодування окремих видаткiв бюджету
3. Тип податкiв, якi включаються до цiни товарiв або тарифiв на послуги
5. Вид непрямого податку на високорентабельнi та монопольнi товари (продукцiю), який включається до цiни товарiв (продукцiї)
6. Однi з витрат, якi входять до iнших витрат
8. Законодавчо встановлений розмiр податку на одиницю оподаткування
10. На базi даних якого бухгалтерського рахунка формують суми доходiв вiд операцiйної дiяльностi
11. До складу витрат якої дiяльностi вiдносяться собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг i витрати банкiвських установ
12. Пiльги, спрямованi на скорочення податкової бази
14. Яким кодексом визначено порядок визнання доходiв та їхнiй склад
17. Податок, який, у принципi, стягується, але за ставкою 0 вiдсоткiв
18. Сума будь-яких витрат платника податку у грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах це -
19. Частина правової норми, яка вказує на несприятливi наслiдки за порушення норми
21. Обовязковi платежi, що стягуються державою з доходiв або майна юридичних або фiзичних осiб
22. Плата, що стягується з декларантiв за оформлення митних процедурПохожие категории кроссвордов

1.
Оподаткування (укр.)
2.
Мiжнародне оподаткування (укр.)
3.
Економетрика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Дiловодство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Оподаткування (укр.) - Подвiйне оподаткування (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки та оподаткування (укр.)
3.
По предмету Оподаткування (укр.) - Мiжнародне подвiйне оподаткування (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы