Готовый кроссворд по экономике - на тему "Мiжнародна торгiвля (укр.)"

 
По горизонтали
1. (як форма платежу) передача експортером доручення своєму банку на отримання вiд iмпортера певної суми платежу проти пред’явлення йому вiдповiдних товарних документiв
3. Встановлення надто високих торговельних обмежень, таких, що партнери вiдмовляються вiд торгiвлi (закрита економiка без будь-яких зовнiшнiх зв’язкiв)
5. Сфера дiяльностi, що включає розробку питань створення об’єктiв промисловостi, iнфраструктури тощо у формi надання на комерцiйнiй основi рiзних iнженерно-консуль­тацiйних послуг з використання науково-технiчних, технологiчних та управлiнських розробок
8. Об єднання пiдприємцiв, якi беруть на себе здiйснення всiєї комерцiйної дiяльностi при збереженнi виробничої та юридичної самостiйностi пiдприємств, якi в нього входять
9. Визначена в контрактi чи в законi грошова сума, яку боржник зобов’язаний сплатити кредиторовi в разi невиконання чи неналежного виконання зобов’язань
10. Повернення емiгрантiв на батькiвщину на постiйне проживання
14. Пiдприємство, або група пiдприємств, якi займають домiнуюче становище на ринку, що дає їм змогу контролювати й визначати цiни
17. Об’єднання нацiональних конкурентоспроможних галузей
19. Допустимий розмiр обсягiв експорту/iмпорту товарiв (робiт, послуг) та транзиту товарiв певної номенклатури в натуральному або вартiсному виглядi, що визначається державами на певний перiод часу
20. Об єднання пiдприємств, фiрм, в якому суб єкти, що входять у нього, втрачають свою виробничу, комерцiйну та юридичну самостiйнiсть i пiдкоряються єдиному управлiнню
21. Натуральний обмiн певної кiлькостi одного товару на iнший без використання механiзму валютно-фiнансових розрахункiв
22. Господарське, промислове або торговельне пiдприємство, яке користується правами юридичної особи у ринковiй економiцi
23. Перiодичнi вiдрахування продавцевi (лiцензiару) за право користування предметом лiцензiйного договору, яке встановлюється у виглядi фiксованих ставок, що виплачуються лiцензiатом через узгодженi з лiцензiаром перiоди часу протягом дiї лiцензiйної угоди
24. Це закупiвля вироблених у країнi товарiв i послуг та вивiз їх за кордон з метою передачi у власнiсть нерезидентам даної країни
По вертикали
1. Це витрати окремих осiб, фiрм та уряду даної країни на придбання товарiв та послуг, що виробленi в iнших країнах
2. Грошове стягнення за порушення зобовязань по договору
4. Умови, коли експортер (консигнант) постачає товари на склад посередника (консигнатора) для реалiзацiї на ринку протягом певного термiну
6. Дозвiл, який видає власник технiчної (лiцензiар), захищеної або незахищеної патентом, зацiкавленiй сторонi (лiцензiату) на використання цiєї технологiї протягом певного часу i аз певну плату
7. Економiчна теорiя, що ґрунтується на визначальнiй ролi грошової маси, яка знаходиться в обiгу, в стабiлiзацiї економiки, її функцiонуваннi й розвитку
11. Врегулювання спорiв шляхом прийняття рiшення суддями
12. Замовлення на купiвлю товарiв вiд iмпортера, яке отримується комiсiонером
13. Зобов’язання поручника вiдповiдати перед кредитором за виконання контракту боржником за умови його невиконання чи неналежного виконання
15. Державний грошовий збiр (податок), що стягується через митнi установи з суб’єктiв зовнiшньоторговельної дiяльностi за перетинання кордону держави товарами, цiнностями i майном
16. Заява чи iнша поведiнка адресата оферти, яка виражає його згоду з офертою
18. Заборона експорту окремих товарiв до даної держави або заборона iмпорту окремих товарiв з цiєї державиПохожие категории кроссвордов

1.
Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
Мiжнародна економiка (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Мiжнародна економiка (укр.)
2.
По экономике - Торгiвля цiнными паперами (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По - Дiєприкметник (укр.)


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы