Готовый кроссворд по экономике - на тему "Мiжнародна економiка (укр.)"

 
По горизонтали
3. Був створений у 1990 р. i вiдкритий у 1991 р., аналогiчно мбрр, дiяльнiсть якого спрямована на країни, що розвиваються, здiйснює дiяльнiсть у країнах схiдної i центральної європи, якi проводять ринковi реформи
5. Кредитування експортера шляхом придбання векселiв, акцептованих iмпортером, або iнших боргових вимог
7. Здатнiсть вiльного обмiну нацiональної грошової одиницi на iншi валюти
10. Фiнансовий центр в Європi
11. Ринок негайної поставки валюти це - … -ринок
13. Кредити, якi надаються iноземними кредиторами нацiональним позичальникам для здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй називаються …
16. Яким буває акредитив за формами
17. Грошова одиниця будь-якої країни
По вертикали
1. Процес встановлення валютного курсу
2. Передача продавцем права на використання своєї торгової марки покупцю
4. Один з принципiв кредитних вiдносин
6. Купiвля-продаж права на нематерiальну власнiсть
8. Корпорацiя, одна iз типiв мiжнародної корпорацiї
9. Iноземнi кореспондентськi рахунки в банку, якi вiдкриває комерцiйний банк банку-кореспонденту та за яким комерцiйний банк здiйснює операцiї списання i зарахування коштiв
12. Мiсто в сша, де розташовано один з найбiльших свiтових фондових ринкiв
14. Одна з форм концентрацiї капiталу в сучасних умовах
15. Валютний … визначається купiвельною спроможнiстю валютПохожие категории кроссвордов

1.
Мiжнародна економiка (укр.)
2.
Мiжнародна торгiвля (укр.)
3.
Економiка (укр.)
4.
Регiональна економiка (укр.)
5.
Економiка пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Мiжнародна торгiвля (укр.)
2.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Економiка (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Нацiональна економiка (укр.)
4.
По экономике - Економiка i бiзнес (укр.)
5.
По - Економiка Чехiї (укр.)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы