Готовый кроссворд по экономике - на тему "Управление экономикой (укр.)"

 
По горизонтали
2. Формальний iнститут, який є формою органiзацiї полiтичної спiльноти пiд управлiнням уряду, суб’єкт полiтики, ядро полiтичної системи
4. Суб’єктом управлiнського впливу цього виду управлiння є держава
8. На думку економiстiв ця функцiя є найважливiшою, тому через недостатнє i недосконале її виконання створюються перешкоди для виконання iнших суспiльних функцiй
9. Один iз об’єктiв державного регулювання економiки
14. Один iз методiв пiдготовки управлiнських рiшень, що застосовується у державному управлiннi
18. Залежно вiд засобiв впливу видiляють методи управлiння, якi полягають в у встановленнi прямого впливу держави на дiяльнiсть суб’єктiв ринку
20. Цей принцип державного управлiння передбачає доступнiсть державного управлiння для громадян, вiдкритiсть вiдкритiсть функцiонування органiв влади
23. Безпосереднiм об’єктом державного управлiння є … пiдприємств, державних органiв, домашнiх господарств
По вертикали
1. … форми управлiнської дiяльностi фiксують управлiнськi рiшення i дiї, якi мають юридичний змiст
3. Чинник, що впливає на характер i конфiгурацiю функцiональної структури державного управлiння
5. Одна iз функцiй управлiння
6. Функцiя держави, яка полягає у забезпеченнi, охоронi та захистi основних прав людини, охоронi навколишнього середовища, охоронi та вiдновленнi здоров’я, соцiальному забезпеченнi тощо
7. … проведеної управлiнської дiяльностi спрямоване на оцiнку результатiв реалiзацiї рiшень, об’єктивну оцiнку управлiнської ситуацiї
10. Основу цiєї гiлки влади становлять органи управлiння, що забезпечують безпосереднє управлiння державними справами
11. Вид зв’язкiв в органiзацiйнiй структурi державного управлiння, упорядкування в яких вiдбувається вiд керованого до керуючого
12. Субординацiйнi зв’язки передбачають обмiн iнформацiєю мiж пiдлеглим та керуючим, а також органiзацiя її поширення, її змiст та наслiдки поширення, що називається … ?
13. Специфiчна ознака державно-полiтичної органiзацiї суспiльства
15. Структура державного управлiння, що об’єднує в собi певну сукупнiсть державних органiзацiй, їх персонал, матерiальнi та iнформацiйнi ресурси, що видiляються i витрачаються суспiльством на формування та реалiзацiю державно-управлiнських впливiв i пiдтримання життєздатностi самого суб’єкта управлiння
16. Принцип державного управлiння, який вiдтворює народовладдя в державному управлiннi i передбачає встановлення глибоких i постiйних взаємозалежностей мiж суспiльством i державою
17. Методи державного регулювання економiки, якi полягають у зверненнi держави до гiдностi, честi й совiстi людини
19. Вид зв’язкiв в органiзацiйнiй структурi державного управлiння, упорядкування в яких вiдбувається вiд керуючого до керованого
21. Один iз факторiв, що негативно впливає на обґрунтованiсть та реалiзацiю державних управлiнських рiшень у сферi державного регулювання економiки – обмеженiсть …
22. Одна iз груп принципiв державного управлiння
24. Один iз iнструментiв адмiнiстративного регулювання, що являє собою спецiальний дозвiл, який видається суб’єктам пiдприємницької дiяльностi на здiйснення окремих її видiв
25. Вид управлiння, який цiлеспрямований на суспiльство з метою його впорядкування, збереження, удосконалення i розвиткуПохожие категории кроссвордов

1.
Управление персоналом
2.
Корпоративное управление
3.
Социальное управление
4.
Управление проектами
5.
Государственное управление

Похожие кроссворды

1.
По информационным технологиям - Управление
2.
По теории организации - Управление
3.
По менеджменту - Управление
4.
По менеджменту - Управление проектами
5.
По истории - Управление в Афинах


Кроссворды по экономике

- F -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Ц -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы