Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Дидактика (укр.)»

 
По горизонтали
1. Як називається спосiб iснування навчального процесу, оболонка для його внутрiшньої сутностi, логiки i змiсту?
4. Автоматизованi, звичнi, безпомилково виконуванi дiї - це
8. Власна навчальна дiяльнiсть учня (студента) — це…
11. Як називається предметна пiдтримка навчального процесу?
12. Органiзацiю та управлiння вчителем пiзнавальною дiяльнiстю учнiв, у результатi чого вiдбувається розвиток i виховання школярiв, називають …
16. Що є об'яктом дидактики?
19. Факти, вiдомостi, науковi теорiї, закони, поняття, закрiпленi у свiдомостi людини, називають…
По вертикали
2. Процес засвоєння систематизованих знань i формування на їх основi свiтогляду, розвитку пiзнавальних сил (мислення, розуму, пам’ятi) та досягнення певного рiвня освiченостi це..?
3. Внутрiшнiй збудник навчальної дiяльностi. Навчальна дiяльнiсть завжди мотивована. Iснують соцiальнi, пiзнавальнi, моральнi мотиви, мотиви спiлкування, самовиховання, професiйної спрямованостi i мотиви небезпечнi, корисливi (учусь, щоб похвалили).
4. Предметом дидактики є: визначення матерiальних засобiв …
5. Автоматична практична дiя, вона економить думку, бо коли є навички, то свiдомiсть вiдступає на другий план.
6. Досвiд, вiдкладений у свiдомостi.
7. Завданням дидактики є: "Реалiзувати iдеї … педагогiки"
9. Галузь педагогiки, в якiй розглядається теорiя освiти i навчання
10. Термiн дидактика походить вiд грецького слова didaktikos, що означає …
13. Автоматизованi, безпомилково виконуванi дiї, доведенi до автоматизму вмiння називають…
14. Спосiб передачi вчителем знань, засвоєння учнем знань, умiнь, навичок. Iснують методи розповiдi, пояснення, бесiди та iншi, їх слiд вiдрiзняти вiд прийомiв навчання.
15. Це частина методу, вiн вужчий вiд методу (запис на дошцi).
17. Дидактика як система базується на основi категорiй та …
18. Свiдома дiя, спрямована на застосування знань, це знання в дiї.
19. Продукт пiзнання (уявлення, поняття) людиною предметiв i явищ, дiяльностi, законiв природи i суспiльства.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Мультимедийная дидактика
2.
Терапiя (укр.)
3.
Електротехнiка (укр.)
4.
Соцiологiя (укр.)
5.
Маркетинг (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Народна дидактика (укр.)
2.
По педагогике - Дидактика
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Господарське право (укр.) - Договори (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы