Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Методика фiзичного виховання (укр.)»

 
По горизонтали
1. У кого особливо показовою була вiйськово-фiзична пiдготовка в xv ст
3. Комплекс фiзичних вправ, що виконують уранцi пiсля сну
4. Основа, вихiдне положення, яке ста­новить фундамент змiсту, форм, методiв, засобiв i прийомiв ви­ховання. Принципи зумовлюються метою виховання
5. Одна з педагогiчних вимог щодо режиму дня дитини
6. Який термiн застосовується для визначення процесу
7. Що є ефективним засобом оздоровлення i фiзичного виховання дiтей за будь-якої пори року
8. Система фiзичних вправ, яка сприяє загальному розвитку органiзму та змiцненню здоровя
9. Цим термiном визначають рiвень знань з фiзичного
10. Процес становлення та змiн бiологiчних форм та
11. Частина загальної культури, сукупнiсть матерiальних та
12. Призвище вченого, який запровадив термiн фiзкультурна освiта
13. Що є предметом вивчення методик фiзичного виховання
15. Зумовлює рiвень розвитку рухових умiнь та
16. Спецiальна дiяльнiсть, спрямована на досягнення у якому-небудь
17. Заходи щодо пiдвищення опору органiзму шкiдливим впливам за допомогою використання сил природи: сонця, повiтря i води
18. До яких цiнностей належать соцiальнi, полiтичнi та практичнi досягнення в галузi
19. Цим термiном визначають прикладну спрямованiсть
20. Рухи, руховi дiї, а також складнi види рухової дiяльностi
21. Середовище, що постiйно оточує людину
По вертикали
1. Призвiще вченого, який дослiджував питання вiйськово-фiзичної пiдготовки молодi у перiод формування Київської Русi
2. Процес уживання їжi
7. Один з принципiв загартування
9. Що передбачає мiцне здоровя, гармонiйний фiзичний
11. Органiзований педагогiчний процес, спрямований на
14. Звичайне положення тiла людини у станi спокою та пiд час руху


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Методика преподавания
3.
Методика обучения
4.
Методика воспитательной работы
5.
Методика педагогических исследований

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Виховання (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Статеве виховання (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Гендерне виховання школярiв (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи i форми виховання (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы