Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Основи педагогiки вищої школи (укр.)»

 
По горизонтали
1. процес самостiйного набуття знань, навичок, вмiнь та досвiду, який забезпечує розвиток особистостi, пiдвищення рiвня професiйної компетентностi та самореалiзацiю.
3. процес, за якого новi знання, досвiд, або iнформацiя впливають на ранiше наявнi знання, досвiд, або iнформацiю та вбираються в iснуючу когнiтивну структуру.
5. систематична дiяльнiсть в освiтньому процесi, спрямована на виховання молодого поколiння, розвиток його особистостi, формування цiнностей, соцiальних навичок, моральних, етичних, культурних та iнших якостей, якi сприяють розумiнню та прийняттю суспiльних норм та цiнностей.
6. впровадження новiтнiх пiдходiв, методик, технологiй та iнновацiй в навчальний процес з метою покращення якостi освiти.
8. процес, який вiдбувається пiд час переходу з одного рiвня освiти до iншого (наприклад, зi школи до вищого навчального закладу) або при вступi до нового освiтнього закладу.
9. пiдхiд до навчання та освiти, який ставить акцент на розвиток компетентностей учнiв або студентiв, здатностi застосовувати знання, навички, вмiння та цiнностi в рiзних ситуацiях реального життя.
10. система або процедура, яка використовується для виявлення та запобiгання плагiату, тобто незаконного копiювання, використання чи представлення чужих авторських текстiв, iдей, або iнших творiв як власних без належного дозволу або визнання джерела.
11. принцип, що гарантує вiльну дiяльнiсть викладачiв, науковцiв та студентiв в областi науки, дослiджень, навчання та викладання.
12. взаємодiя мiж користувачем та системою, яка передбачає можливiсть обмiну iнформацiєю, виконання дiй та отримання вiдповiдей в режимi реального часу.
13. процес вдосконалення та ефективного використання ресурсiв, методiв, технологiй та стратегiй, якi використовуються в освiтньому процесi з метою досягнення кращих результатiв навчання та пiдвищення якостi освiти.
14. принцип етичної поведiнки в академiчному середовищi, який передбачає дотримання правил i норм науково-дослiдницької роботи, вiдсутнiсть плагiату, використання доказаних джерел i вказування на них в наукових роботах, об'єктивнiсть у висловленнi думок та оцiнок, вiдкритiсть до дiалогу та обгрунтування своїх наукових позицiй.
15. високий рiвень професiйної компетентностi педагога, який включає знання, вмiння, навички та досвiд успiшної педагогiчної дiяльностi.
16. мотивацiя студентiв, активiзацiя навчальної дiяльностi, пiдтримка самостiйностi та iнiцiативи студентiв, а також заохочення до досягнення високих результатiв в навчаннi.
18. сукупнiсть знань, навичок, вмiнь, досвiду та особистiсних якостей, якi дозволяють особi ефективно виконувати свої професiйнi обов'язки та завдання вiдповiдно до вимог сучасного ринку працi та професiйних стандартiв.
19. внутрiшнiй чи зовнiшнiй стимул, який спонукає людину до вчинення певних дiй або до досягнення певних цiлей.
По вертикали
2. одна з назв галузi педагогiчної науки, що охоплює теоретичнi i практичнi проблеми освiти, навчання i виховання дорослих.
4. процес об'єднання рiзних знань, навичок або досвiду в єдину систему знань, яка може бути застосована в рiзних контекстах.
7. процес збору, аналiзу та оцiнки даних про навчальний процес та досягнення учнiв з метою забезпечення ефективної педагогiчної дiяльностi.
13. педагогiчний процес, спрямований на розвиток навичок самостiйного вивчення матерiалу студентами без безпосередньої вiдповiдi вчителя.
17. процес перевiрки чи вiдповiдають навчальнi програми, методики та оцiнювання академiчним стандартам i критерiям, а також чи є вони ефективними для досягнення педагогiчних цiлей.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Iсторiя педагогiки (укр.)
2.
Iсторiя дошкiльної педагогiки (укр.)
3.
Психологiя (укр.)
4.
Економiка (укр.)
5.
Страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По психологии - Загальнi поняття психологiї вищої школи (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методологiя вищої школи i Болонський процес (укр.)
3.
По психологии - Психологiя вищої школи як наука та навчальна дисциплiна (укр.)
4.
По предмету Всесвiтня iсторiя (укр.) - Середньовiчнi школи та унiверситети (укр.)
5.
По предмету Вища освiта i Болонський процес (укр.) - Структура вищої освiти по Болонському процесу (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы