Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Унiверситетська освiта (укр.)»

 
По горизонтали
2. Вищий навчальний заклад другого рiвня акредитацiї або структурний пiдроздiл вищого навчального закладу третього або четвертого рiвня акредитацiї, який проводить освiтню дiяльнiсть, пов'язану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї у спорiднених напрямах пiдготовки
6. Характерна особливiсть тактики ведення бою пiд прикриттям возiв у схiдноєвропейських армiях.
7. Сила, яка з допомогою авторитету, заохочення та примусу, має здатнiсть зi своєї волi впливати на iнших.
9. Великi ворота, здебiльшого при монументальних спорудах. Брами широко застосовувалися в стародавнiх мiстах, фортецях, монастирях тощо, де часто були складними будiвлями з оборонною баштою або церквою вгорi.
11. Водний простiр земної кулi за межами суходолу.
13. Вiдокремлений («окреслений») у рамках суспiльного подiлу працi комплекс дiй та вiдповiдних знань, що вимагає вiдповiдної освiти
14. Подiя чи система подiй, у яких розкриваються характери, що розв'язують суперечностi мiж ними.
15. Найбiльш поширена оцiнка знань людини.
По вертикали
1. В Українi i iнших країнах вчене звання викладачiв вищих навчальних закладiв, що виконують функцiю унiверситетських лекторiв
3. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень вищої освiти особи, яка на основi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня бакалавра здобула повну вищу освiту, цiлеспрямована пiзнавальна дiяльнiсть людей з отримання знань, умiнь та навичок або щодо їх вдосконалення.
4. П'єса соцiального, iсторичного чи побутового характеру з гострим конфлiктом, який розвивається в постiйнiй напрузi.
5. Сукупнiсть понять, теоретичних побудов i уявлень.
8. Основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матерiалу.
10. Майже найнижче вiйськове звання в ВМС України i бiльшостi iнших країн, вiдповiдає званню рядового в армiї.
12. Одна з найбiльш широко розповсюджених письмових форм отримання iнформацiї, яка дозволяє при сучасному величезному потоцi iнформацiї у короткий термiн вiдiбрати потрiбну спецiалiсту iнформацiю.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Вища освiта i Болонський процес (укр.)
2.
Информатика (укр.)
3.
Конфлiктологiя (укр.)
4.
Астрономiя (укр.)
5.
Естетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iсторiя (укр.) - Освiта i наука (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Освiта й виховання у свiтовiй суспiльнiй цивiлiзацiї. Педагогiчна думка епохи Античностi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Екологiя (укр.) - Культура (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы