Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Педагогiчна професiя в сучасному суспiльствi (укр.)»

 
По горизонтали
4. Система вимог, що їх становить професiя до вчителя - це …
10. Це вмiння використовувати власний психофiзичний апарат як iнструмент виховного впливу. Це — володiння комплексом прийомiв, який допомагає вчителевi глибше, яскравiше, талановитiше виявити себе i досягти успiхiв у виховнiй роботi.
13. Хто писав, що якщо чоботар погано виконуватиме свої обов'язки, то держава вiд цього не дуже постраждає, - в країнi громадяни будуть тiльки трохи гiрше одягненi: але якщо вихователь дiтей погано виконуватиме свої обов'язки, то в країнi з'являться цiлi поколiння невiгласiв i нерозумних людей?
16. У системi якого виховання вперше була запроваджена цiлеспрямована пiдготовка вчителя?
17. Штатна посада у вищих навчальних закладах освiти.
По вертикали
1. Короткочасна взаємодiя учителя з учнем (колективом класу) на основi протилежних норм, цiнностей, iнтересiв, яка супроводжується значними емоцiйними проявами i направлена на перебудову стосункiв, що склалися (в бiк покращення чи погiршення).
2. Вчитель гiмнастичної школи у Стародавнiй Спартi
3. Укупнiсть психiчних рис особистостi, необхiдних для успiшного оволодiння педагогiчною дiяльнiстю, її ефективного здiйснення
4. Вияв високого рiвня педагогiчної дiяльностi.
5. Перший вчитель нового типу.
6. Утiлення внутрiшнього хвилювання вчителя в йоготiлеснiй природi: мiмiцi, голосi, вiдповiдi, рухах, пластицi.
7. Особа, фахом якої є навчання i виховання.
8. Створення внутрiшнього хвилювання особи, психологiчне настроювання вчителя на майбутню дiяльнiсть через вплив на розум, волю та почуття.
9. В якiй античнiй державi вчитель вперше став державним службовцем?
10. Автор нової педагогiчної системи.
11. Перший штатний вчитель.
12. Фахiвець, який сьогоднi працює в системi дошкiльної освiти, володiє педагогiчними технологiями, що вiдповiдають новим суспiльним цiлям та рiвню розвитку науки про дитину.
14. Хто створив iнститут в Iвердонi у 1804 роцi?
15. Для якого етапу педагогiчної дiяльностi характернi iнформативна, органiзаторська, оцiнна, контролююча, та корекцiйна функцiї вчителя.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Економетрика (укр.)
2.
Природознавство (укр.)
3.
Оподаткування (укр.)
4.
Анатомiя (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мистецтво (укр.) - Романтизм i реалiзм у сучасному мистецтвi (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Педагогiчна дiагностика (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Освiта й виховання у свiтовiй суспiльнiй цивiлiзацiї. Педагогiчна думка епохи Античностi (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Бiологiя (укр.) - Плазуни (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы