Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
6. Прискорений iндивiдуальний розвиток, за якогосередньо фiзичнi та психофiзiологiчнi показники дитини або пiдлiтка випереджають оптимальнi.
12. Процес безпосереднього отримання людиною досвiду поколiнь за допомогою власних устремлiнь i самим вибраних засобiв.
13. Створення або посилення спонукань учня до певної дiяльностi, поведiнки
15. Вмiння тримати себе в руках, керувати своєю поведiнкою, вмiння вiдмовлятись вiд задоволень заради головного
17. Iнтерактивний метод навчання, який вимагає нетрадицiйного вирiшення проблеми
23. Сукупнiсть рацiональних засобiв, умiнь та особливостей поведiнки вчителя, спрямованих на ефективну реалiзацiю обраних ним методiв i прийомiв роботи з учнями
По вертикали
1. Дiяльнiсть учителя в процесi навчання, що полягає в постановцi перед учнями пiзнавального завдання, повiдомленнi нових знань, органiзацiї спостережень, лабораторних i практичних занять, керiвництвi роботою учнiв iз самостiйного засвоєння знань, у перевiрцi якостi знань, умiнь та навичок.
2. Спецiально органiзований вид професiйної педагогiчної дiяльностi, що полягає у створеннi благополучного психологiчного клiмату в навчаннi та вихованнiна заняттях та позаурочний час.
3. Наука, що дослiджує закономiрностi i факти досягнення вершин професiоналiзму, творчого довголiття людини
4. Дiя комунiкатора, спрямована на змiну психологiчнихустановок, цiннiсних орiєнтацiй, поведiнки окремих iндивiдiв або групп;латентний вплив на людину для досягнення певних цiлей.
5. Процес передавання iнформацiї вербальними iневербальними засобами.
7. Функцi сучаної сiмї спрямована на забезпечення взаємодiї усiх членiв сiмї з суспiльством, соцiальними iнститутами
8. Це внутрiшня установка iндивiда дiяти вiдповiдно до своєї совiстi i свободи волi — на вiдмiну вiд моралi, яка, поряд з законом, є зовнiшньою вимогою до поведiнки iндивiда.
9. Перенос особистiсних якостей iншої людини на себе,намагання актуалiзувати в своїй особистостi якостi, якими володiє зразок.
10. Барєр педагогiчного спiлкування?
11. Процес засвоєння людиною досвiду попереднiх поколiнь за допомогою внутрiшнiх душевних чинникiв, що забезпечують розвиток.
13. Процесс входження людини в соцiальне середовище i її пристосування до культурних, психiчних i соцiальних факторiв
14. Педагогiчна дiяльнiсть, спрямована на визначення цiлей виховання, вiдбiр форм його органiзацiї i методiв
16. Елемент методу, його складова частина, окремий крок у реалiзацiї методу
18. Втiлення внутрiшнього переживання вчителя в його тiлеснiй природi - мiмiцi, голосi, рухах. Елементами є вербальнi та невербальнi засоби
19. Форма роботи школи з батьками для забезпечення соцiально-педагогiчних зв’язкiв освiтнiх закладiв iз сiм’єю
20. Здiбностi - здатнiсть до спiлкування з дiтьми, вмiння знайти правильний пiдхiд до учнiв, встановити з ними доцiльнi з педагогiчної точки зору взаємини, наявнiсть педагогiчного такту. (здатностi педагога)
21. Перевiрка, емпiричне пiдтвердження теоретичнихположень через їх спiвставлення з об'єктом дослiдження.
22. Матерiальний або iдеальний обєкт, який розмiщено мiж учителем i учнем i використовується для засвоєння знань, формування досвiду пiзнавальної та практичної дiяльностi
23. Найдосконалiше володiння педагогом усiєю сукупнiстю психолого-педагогiчних знань, умiнь i навичок, поєднане з професiйним захопленням, глибоким переконанням i твердою волею


Похожие категории кроссвордов:

1.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
Членистоногi (укр.)
3.
Австралiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Членистоногi (укр.)
3.
По предмету Географiя (укр.) - Австралiя (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы