Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Спецпедагогiка (укр.)»

 
По горизонтали
3. Це розгорнутий у часi процес кiлькiсних та якiсних змiн в органiзмi та психiцi людини, її мисленнi, почуттях i поведiнцi, що є результатом бiологiчних процесiв в органiзмi та впливiв навколишнього природного середовища
4. Повна або часткова втрата мовлення, обумовлена локальними ураженнями головного мозку.
7. Система заходiв, спрямована на виправлення недолiкiв психологiї або поведiнки людини з допомогою спецiальних засобiв психологiчного впливу;психокорекцiйнi впливи, спрямованi на змiну поведiнки i розвиток особистостi
9. Порушення тембру голосу i звуковимовлення, обумовленi анатомо-фiзiологiчними дефектами мовного апарату.
10. Процес (процеси) активної взаємодiї суб'єкта з об'єктом, пiд час якого суб'єкт задовольняє будь-якi свої потреби, досягає мети.
13. Порушення звуковимови при нормальному слуху i збереженiй iннервацiї мовного апарату (дефекти звуковимовлення, фонетичнi дефекти, недолiки вимови фонем).
По вертикали
1. Вiдсутнiсть або розлад фонацiї внаслiдок патологiчних змiн голосового апарату. Синонiми: порушення голосу, порушення фонацiї, фоноторные порушення, вокальнi порушення.
2. Це процес спiлкування людей мiж собою за допомогою мови, а також створення та передача повiдомлення за допомогою радiо чи телебачення.
5. Порушення темпо-ритмiчної органiзацiї мовлення, обумовлене судорожним станом м'язiв мовного апарату (логоневроз)
6. Процес заохочення та пiдтримки фiзичного, емоцiйного, соцiального та iнтелектуального розвитку дитини вiд народження до дорослостi; також комплекс прав, обов'язкiв та вiдповiдальностi в цьому питаннi з точки зору законодавства.
8. Патологiчно уповiльнений темп мови
11. Наука про порушення мовлення, методи їх попередження, виявлення й усунення засобами спецiального навчання й виховання.
12. Унiверсальний засiб навчання i виховання, яке вiдображає рiзноманiття конкретних явищ, предметiв навколишнього свiту; органiзує сприйняття i спостереження учням реальної дiйсностi; значно впливає на сенсорну сферу учня, розвиває його спостережливiсть, мислення, уява; стимулює пiзнавальну i творчу активнiсть
14. Вiдсутнiсть або недорозвинення мовлення внаслiдок органiчного ураження мовних зон кори головного мозку у внутрiшньоутробному або ранньому перiодi розвитку дитини.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Естетика (укр.)
2.
Фармакологiя (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Агробiзнес (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Труд (укр.) - Аплiкацiя (укр.)
3.
По - Сонет (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы