Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Педагогiчний процес (укр.)»

 
По горизонтали
2. Наука про спецiально органiзовану цiлеспрямовану i систематичну дiяльнiсть з формування людини — про змiст, форми i методи виховання, освiту та навчання.
9. Процедура визнання спроможностi юридичної особи провадити освiтню дiяльнiсть за певною спецiальнiстю на певному рiвнi вищої освiти вiдповiдно до стандартiв освiтньої дiяльностi
13. Органiзацiя навчального процесу з урахуванням iндивiдуальних особливостей учнiв, яка дає змогу створити оптимальнi умови для реалiзацiї потенцiйних можливостей кожного
15. Емоцiйно-оцiнне ставлення до нововведень, вiдмiннiсть у сприйнятливостi субєктiв до iнновацiй, нових iдей, досвiду
21. Процес, за яким уповноважений орган пiдтверджує досягнення встановлених стандартiв якостi та зазвичай надає вiдповiднi права суб’єкту дiяльностi
22. Постiйне вiдстежування певного процесу в освiтi з метою виявлення його вiдповiдностi бажаному результату або початковим припущенням
По вертикали
1. Iнновацiйне … – зорiєнтована на динамiчнi змiни в навколишньому свiтi навчальна та освiтня дiяльнiсть, яка ґрунтується на розвитку рiзноманiтних форм мислення, творчих здiбностей, високих соцiально-адаптацiйних можливостей особистостi
3. Персонал вищого навчального закладу, основним завданням якого є викладання та / або дослiдження. Включає осiб, якi обiймають посади, що передбачають здiйснення викладання та / або дослiдження
4. Процес у сучаснiй освiтi, що забезпечує рiзноманiтнiсть форм навчання, якi дають змогу максимально враховувати iндивiдуальнi можливостi, iнтереси, нахили, цiннiснi та професiйнi орiєнтацiї тих, хто навчається. Базується на прийняттi психологiчних вiдмiнностей мiж iндивiдами i групами людей (за статтю, вiком, соцiальною належнiстю тощо)
5. Iнновацiйна … технологiя – процесуально структурована сукупнiсть прийомiв i методiв, спрямованих на вивчення, актуалiзацiю й оптимiзацiю iнновацiйної педагогiчної дiяльностi, у результатi якої створюються та матерiалiзуються нововведення, що викликають якiснi змiни в освiтi
6. Педагогiчна … – це створена адекватно до потреб i можливостей особистостi i суспiльства теоретично обґрунтована навчально-виховна система соцiалiзацiї, особистiсного i професiйного розвитку i саморозвитку людини в освiтнiй установi, яка, внаслiдок упорядкованих професiйних дiй педагога при оптимальностi ресурсiв i зусиль всiх учасникiв освiтнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну реалiзацiю свiдомо визначеної освiтньої мети та можливiсть оптимального вiдтворення процесу на р
7. Специфiчний процес змiни, результатом якого є виникнення якiсно нового, поступальний процес сходження вiд нижчого до вищого, вiд простого до складного.
8. Динамiчна комбiнацiя знань, вмiнь i практичних навичок, способiв мислення, професiйних, свiтоглядних i громадянських якостей, морально-етичних цiнностей, яка визначає здатнiсть особи успiшно здiйснювати професiйну та подальшу навчальну дiяльнiсть i є результатом навчання на певному рiвнi вищої освiти
10. Неухильне дотримання змiсту i послiдовностi етапiв впровадження нововведень
11. Процеси навчання i освiти, якi нерозривно повязанi з вихованням
12. Спецiальна конструкцiя процесу навчання, характер якої обумовлюється змiстом процесу навчання, методами, засобами, видами дiяльностi учнiв
14. Педагогiчна … – вчення про створення, оцiнювання, освоєння i використання педагогiчних новацiй
15. Форма органiзацiї навчальної роботи передбачає постановку перед кожним учнем спецiально дiбраного вiдповiдно до рiвня його пiдготовки i навчальних можливостей завдання для самостiйного розв'язання.
16. Педагогiчний процес, специфiчнiсть i унiкальнiсть якого полягає в тому, що в ньому i суб'єкт, i об'єкт виховання є однiєю особою.
17. Ефективнiсть його залежить вiд iнтенсивностi зворотних зв'язкiв мiж вихованцями i вихователями, величини, характеру й обґрунтування коригуючих впливiв на вихованцiв
18. … навчання – це вiдносно самостiйне i iндивiдуальне засвоєння знань i умiнь за навчальною програмою за допомогою компютерних засобiв навчання
19. Теорiя навчання i освiти
20. Форма органiзацiї навчальної дiяльностi учнiв передбачає спiльну дiяльнiсть класу для реалiзацiї навчальних завдань.
21. Метод впливу на поведiнку людини через мотивацiю.
23. Формалiзований процес визначення рiвня опанування студентом запланованих (очiкуваних) результатiв навчання, що є необхiдним для вдосконалення навчального процесу, пiдвищення ефективностi викладання, розвитку студентiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Адмiнiстративний процес (укр.)
2.
Господарський процес (укр.)
3.
Цивiльний процес (укр.)
4.
Кримінальний процес (укр.)
5.
Мiжнародний цивiльний процес (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтичний процес (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Кримiнальний процес (укр.)
3.
По предмету Психодiагностика (укр.) - Процес психодiагностики (укр.)
4.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Свiтовий полiтичний процес (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методологiя вищої школи i Болонський процес (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы