Готовый кроссворд по предмету Психодiагностика (укр.) - на тему «Процес психодiагностики (укр.)»

 
По горизонтали
3. Дiї, якi необхiдно здiйснити вiдповiдно до отриманих результатiв (наприклад, провести роботу з розвитку або корекцiї тiєї або iншої особистiсної особливостi).
5. Способи виконання завдання методики, дiї, операцiї, тривалiсть їх виконання (компоненти психодiагностичної ситуацiї)
6. Документ про результати тестування, пiдготовлений психологом
По вертикали
1. Обстежуваний вимушено бере участь в обстеженнi, на вимогу сторонньої особи. Вiн вiдчуває тиск i тому не виявляє прагнення до взаємодiї, сприймає обстеження як „iспит”, чинить опiр, фальсифiкує результати - ситуацiя …
2. Оцiнка, передбачення, передбачення майбутнього розвитку обраного об'єкта управлiння
4. Правила, суспiльнi норми, якими керуються люди пiд час спiльної роботи, спiлкування; змiст самої iнструкцiї, якої потрiбно додержуватися пiд час виконання методики (компоненти психодiагностичної ситуацiї)
5. Об’єкти, якi включенi у ситуацiю: предмети, обстановка, примiщення, зовнiшнi особливостi особи, яка проводить обстеження тощо (компоненти психодiагностичної ситуацiї)
7. Обстежуваний сам звертається з проханням взяти участь в обстеженнi. Вiн охоче йде на спiвпрацю, намагається якнайточнiше виконати iнструкцiю, виявляє бажання одержати достовiрнi результати - ситуацiя …

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы