Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Методологiя вищої школи i Болонський процес (укр.)»

 
По горизонтали
3. Сукупнiсть усiх виробничих одиниць, якi беруть участь переважно в однакових або подiбних видах виробничої дiяльностi
6. Процедура визнання спроможностi вищого навчального закладу певного типу розпочати освiтню дiяльнiсть, повязану iз здобуттям вищої освiти та квалiфiкацiї, вiдповiдно до вимог стандартiв вищої освiти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матерiально-технiчного забезпечення
7. Розповсюджений у всiй Європi двомовний документ, що затверджує перiоди навчання за межами рiдної країни та мобiлiзує освiту по всiй Європi. У такому документi мiститься iнформацiя про змiст та якiсть здобутих квалiфiкацiй та данi про мiжнародний досвiд, навички та потрiбнi знання. Навчання за ним затверджує не тiльки етапи професiйного навчання, а також практичнi навчальнi перiоди у галузi вищої освiти
10. Багатопрофiльний вищий навчальний заклад четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, повязану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї широкого спектра природничих, гуманiтарних, технiчних, економiчних та iнших напрямiв науки, технiки, культури i мистецтв, проводить фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження, є провiдним науково-методичним центром, має розвинену iнфраструктуру навчальних, наукових i науково-виробничих пiдроздiлiв, вiдповi
13. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень вищої освiти особи, яка на основi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня бакалавра здобула повну вищу освiту, спецiальнi вмiння та знання, достатнi для виконання завдань та обовязкiв (робiт) певного рiвня професiйної дiяльностi, що передбаченi для первинних посад у певному видi дiяльностi
15. Вищий навчальний заклад четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, повязану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї у певнiй галузi науки, виробництва, освiти, культури i мистецтва, проводить фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження, є провiдним науково-методичним центром у сферi своєї дiяльностi й має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-технiчного забезпечення
17. Здатнiсть людини виконувати певнi дiї при здiйсненнi тiєї чи iншої дiяльностi на основi вiдповiдних знань
19. Вiдповiдно до додатку 1 Конвенцiї Ради Європи та юнеско про визнання квалiфiкацiї з вищою освiтою - точно документована мiнiмальна умовна одиниця вимiрювання «вартостi» будь-якої iз складових навчальної програми (навчального навантаження), виконаної студентом
20. Певнi завдання та обов’язки, що виконанi, виконуються чи повиннi бути виконанi однiєю особою
По вертикали
1. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень вищої освiти особи, яка на основi повної загальної середньої освiти здобула базову вищу освiту, фундаментальнi й спецiальнi вмiння та знання щодо узагальненого обєкта працi (дiяльностi), достатнi для виконання завдань та обовязкiв (робiт) певного рiвня професiйної дiяльностi, що передбаченi для первинних посад у певному видi дiяльностi
2. Це задокументована завершена частина освiтньо-професiйної програми (навчальної дисциплiни, практики, державної атестацiї), що реалiзується вiдповiдними формами навчального процесу
4. Вищий навчальний заклад третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, повязану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї у галузi культури та мистецтва - музичних виконавцiв, композиторiв, музикознавцiв, викладачiв музичних дисциплiн, проводить науковi дослiдження, є провiдним центром у сферi своєї дiяльностi й має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-технiчного забезпечення
5. Здатнiсить особи виконувати завдання та обов’язки вiдповiдної роботи. Вимагає певного освтньо-квалiфiкацiйного рiвня. Квалiфiкацiя визначається через назву професiї
8. Процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освiтню дiяльнiсть, повязану iз здобуттям вищої освiти та квалiфiкацiї, вiдповiдно до вимог стандартiв вищої освiти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матерiально-технiчного забезпечення
9. Здатнiсть виконувати подiбнi роботи, якi вимагають вiд особи певної квалiфiкацiї. Вимагає визначеного кола знань та умiнь
11. Вищий навчальний заклад першого рiвня акредитацiї або структурний пiдроздiл вищого навчального закладу третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, повязану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї за кiлькома спорiдненими спецiальностями, i має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-технiчного забезпечення
12. Основний крок у визначеннi якостi вищої освiти, вiдносного рiвня програм i способiв викладання й академiчного навчання з предмета або на факультетi. Оцiнювання виконують за внутрiшнiми та зовнiшнiми процедурами. Процес внутрiшнього оцiнювання мiстить систематичне збирання адмiнiстративної iнформацiї, опитування студентiв i випускникiв поряд зi звичайними бесiдами з лекторами та студентами. Складовою зовнiшнього оцiнювання є вiдвiдування групою контролю факультету для визначення якостi академ
14. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень вищої освiти особи, яка на основi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня бакалавра здобула повну вищу освiту, спецiальнi вмiння та знання, достатнi для виконання професiйних завдань та обовязкiв (робiт) iнновацiйного характеру певного рiвня професiйної дiяльностi, що передбаченi для первинних посад у певному видi дiяльностi
16. Вищий навчальний заклад третього або четвертого рiвня акредитацiї або структурний пiдроздiл унiверситету, академiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, повязану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї у певнiй галузi науки, виробництва, освiти, культури i мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу дiяльнiсть i має вiдповiдний рiвень кадрового та матерiально-технiчного забезпечення
18. Положення, що мiстять критерiї, якi повиннi бути виконаннi
19. Вищий навчальний заклад другого рiвня акредитацiї або структурний пiдроздiл вищого навчального закладу третього або четвертого рiвня акредитацiї, який провадить освiтню дiяльнiсть, повязану iз здобуттям певної вищої освiти та квалiфiкацiї у спорiднених напрямах пiдготовки (якщо є структурним пiдроздiлом вищого навчального закладу третього або четвертого рiвня акредитацiї або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кiлькома спорiдненими спецiальностями i має


Похожие категории кроссвордов:

1.
Вища освiта i Болонський процес (укр.)
2.
Господарський процес (укр.)
3.
Цивiльний процес (укр.)
4.
Кримінальний процес (укр.)
5.
Адмiнiстративний процес (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Основи педагогiки вищої школи (укр.)
2.
По психологии - Загальнi поняття психологiї вищої школи (укр.)
3.
По психологии - Психологiя вищої школи як наука та навчальна дисциплiна (укр.)
4.
По предмету Фiлософiя (укр.) - Методологiя (укр.)
5.
По методологии исследования - Методологiя наукового дослiдження (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы