Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)»

 
По горизонтали
3. Комплекс конкретних методiв i засобiв, спрямованих на реалiзацiю теоритичних i практичних завдань
8. Цiлеспрямований та органiзований процес формування особистостi
9. Вид навчання, що передбачае органiзацiю вчителем самостiйної пошукової дiяльностi учнiв щобо вирiшення навчальних проблем
10. Вид навчання, побудований на зубрiннi, на прийняттi iнформацiї без доказiв, на вiру та на репродуктивному вiдтвореннi її
14. Форма процесу пiзнання, цiлеспрямоване систематичне вивчення обєктiв за допомогою методiв i засобiв науки, у результатi чого формуються новi знання про обєкт вивчення
17. Рiзноманiтнi контакти мiж людьми, зумовленi потребами спiльної дiяльностi
19. Пiдхiд науково-педагогiчного дослiдження, який виходить iз розумiння людини як непересiчної цiнностi
25. Сукупнiсть, послiдовнiсть, взаємозвязов елементiв уроку, з яких вiн складається
По вертикали
1. Чинники розвитку особистостi, що включають в себе середовище, дiяльнiсть, спiлкування, виховання
2. Форми органiзацiї навчання, якi подiляються на такi пiдгрупи: за кiлькiсть учнiв, за мiсцем навчання, за дидактичною метою, за тривалiсть навчання
4. Метод науково-педагогiчного дослiдження, який включають: методи збору i накопичення даних, методи контролю i вимiрювання, методи оцiнювання та педагогiчний експеримент
5. Метод науково-педагогiчного дослiдження, який включають: аналiз, синтез, порiвняння, конкретизацiю, узагальнення тощо
6. Безперервний процес, що виявляється в кiлькiстних змiнах людської iстоти, тобто збiльшеннi одних i зменшеннi iнших її ознак
7. Загальний спосiб отримання випереджальної iнформацiї про обєкт або процес, що вивчається
11. Людина як розумна iстота, дiєздатний член суспiльства
12. Вид навчання, який надає полiфункцiональностi мiнiмальнiй дидактичнiй одиницi навчальної iнформацiї - модулю, що забезпечує засвоєння змiсту освiти
13. Спосiб буття людини в свiтi, її здатнiсть вносити в дiйснiсть змiни
15. Пiдхiд науково-педагогiчного дослiдження, який грунтується на визначеннi дiяльностi як основи, засобу i вирiшальної умови розвитку особистостi
16. Вид навчання, що передбачає дозування навчального матерiалу, зворотнiй звязок про якiсть засвоєння кожної порцiї iнформацiї, що забезпечує посилену iндивiдуалiзацiю, персонiфiкацiю процесу навчання
18. Неповторна своєрiднiсть психiки кожної людини
20. Театралiзованi, iнтегрованi та мiжпредметнi уроки
21. Процес становлення людини як соцiальної iстоти пiд впливом природних та соцiальних факторiв
22. Рiвень науково-педагогiчного дослiдження на основi аналiзу i узагальнення результатiв попереднiх дослiджень, за допомогою яких формуються загальнi принципи i методи дослiдження педагогiчних явищ, будуються теорiї
23. Уроки-змагання, уроки-пошуки, уроки рольвої гри тощо
24. Єднiсть процесiв адаптацiї, iнтеграцiї та самоактуалiзацiї


Похожие категории кроссвордов:

1.
Науковi дослiдження (укр.)
2.
Електротехнiка (укр.)
3.
Соцiологiя (укр.)
4.
Маркетинг (укр.)
5.
Педiатрiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiчне дослiдження (укр.)
2.
По предмету Маркетинг (укр.) - Маркетинговi дослiдження (укр.)
3.
По маркетингу - Маркетинговi дослiдження (укр.)
4.
По методологии исследования - Методологiя наукового дослiдження (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Методи психологiї (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы