Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему "Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)"

 
По горизонтали
6. Людина як розумна iстота, дiєздатний член суспiльства
9. Вид навчання, що передбачаж органiзацiю вчителем самостiйної пошукової дiяльностi учнiв щобо вирiшення навчальних проблем
10. Метод науково-педагогiчного дослiдження, який включають: методи збору i накопичення даних, методи контролю i вимiрювання, методи оцiнювання та педагогiчний експеримент
12. Пiдхiд науково-педагогiчного дослiдження, який виходить iз розумiння людини як непересiчної цiнностi
18. Сукупнiсть, послiдовнiсть, взаємозвязов елементiв уроку, з яких вiн складається
20. Форма процесу пiзнання, цiлеспрямоване систематичне вивчення обєктiв за допомогою методiв i засобiв науки, у результатi чого формуються новi знання про обєкт вивчення
23. Процес становлення людини як соцiальної iстоти пiд впливом природних та соцiальних факторiв
24. Вид навчання, який надає полiфункцiональностi мiнiмальнiй дидактичнiй одиницi навчальної iнформацiї - модулю, що забезпечує засвоєння змiсту освiти
По вертикали
1. Безперервний процес, що виявляється в кiлькiстних змiнах людської iстоти, тобто збiльшеннi одних i зменшеннi iнших її ознак
2. Форми органiзацiї навчання, якi подiляються на такi пiдгрупи: за кiлькiсть учнiв, за мiсцем навчання, за дидактичною метою, за тривалiсть навчання
3. Вид навчання, побудований на зубрiннi, на прийняттi iнформацiї без доказiв, на вiру та на репродуктивному вiдтвореннi її
4. Спосiб буття людини в свiтi, її здатнiсть вносити в дiйснiсть змiни
5. Метод науково-педагогiчного дослiдження, який включають: аналiз, синтез, порiвняння, конкретизацiю, узагальнення тощо
7. Чинники розвитку особистостi, що включають в себе середовище, дiяльнiсть, спiлкування, виховання
8. Вид навчання, що передбачає дозування навчального матерiалу, зворотнiй звязок про якiсть засвоєння кожної порцiї iнформацiї, що забезпечує посилену iндивiдуалiзацiю, персонiфiкацiю процесу навчання
11. Неповторна своєрiднiсть психiки кожної людини
13. Театралiзованi, iнтегрованi та мiжпредметнi уроки
14. Рiвень науково-педагогiчного дослiдження на основi аналiзу i узагальнення результатiв попереднiх дослiджень, за допомогою яких формуються загальнi принципи i методи дослiдження педагогiчних явищ, будуються теорiї
15. Уроки-змагання, уроки-пошуки, уроки рольвої гри тощо
16. Загальний спосiб отримання випереджальної iнформацiї про обєкт або процес, що вивчається
17. Єднiсть процесiв адаптацiї, iнтеграцiї та самоактуалiзацiї
19. Пiдхiд науково-педагогiчного дослiдження, який грунтується на визначеннi дiяльностi як основи, засобу i вирiшальної умови розвитку особистостi
21. Рiзноманiстi контакти мiж людьми, зумовленi потребами спiльної дiяльностi
22. Цiлеспрямований та органiзований процес формування особистостi
24. Комплекс конкретних методiв i засобiв, спрямованих на реалiзацiю теоритичних i практичних завданьПохожие категории кроссвордов

1.
Науковi дослiдження (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiчне дослiдження (укр.)
3.
По маркетингу - Маркетинговi дослiдження (укр.)
4.
По предмету Маркетинг (укр.) - Маркетинговi дослiдження (укр.)
5.
По методологии исследования - Методологiя наукового дослiдження (укр.)


Кроссворды по предмету Педагогiка (укр.)

- В -
- Д -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- С -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы