Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Гендерне виховання школярiв (укр.)»

 
По горизонтали
3. Про який вид виховання йдеться. На заняттях фiзкультури пiдбирають такi вправи, якi розвивають рiзнi фiзичнi якостi i формують певне ставлення до стилю поведiнки( фiгура, постава, хода, динамiка рухiв)
4. Передача iнформацiї в будь-якiй формi вiд однiєї особи до iншої безпосередньо або за допомогою засобiв зв'язку будь-якого типу?
6. Форма iснування та систематизацiї результатiв пiзнавальної дiяльностi людини?
7. Способом прояву гендерних особливостей дiтей i вiдображенням рiвня сформованостi їх гендеру є?
8. Соцiальна характеристика через, яке визначається поняття чоловiк, жiнка?
10. Вкажiть вид виховання, вiн виявляється в ознайомленнiдiтей з елементарними поняттями про мораль, роллю в суспiльствi людей рiзної статi, орiєнтацiї дiтей на майбутню соцiальну функцiю
По вертикали
1. Хто пiсля батькiв впливає -на гендерне виховання у школi?
2. Процес, спрямований на формування якостей, рис, властивостей, що визначають необхiдне суспiльству ставлення людини до представникiв iншої статi?
5. Наука про спецiально органiзовану цiлеспрямовану i систематичну дiяльнiсть з формування людини — про змiст, форми та методи виховання, освiти та навчання?
9. Вид соцiальної ролi: набiр норм, очiкуваних зразкiв поведiнки, дiяльностей, атрибутiв, що приписуються як “притаманнi” для чоловiкiв i жiнок?


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Iнвестування (укр.)
3.
Фiнанси (укр.)
4.
Бiологiя (укр.)
5.
Медицина (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Виховання (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Статеве виховання (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи i форми виховання (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методика фiзичного виховання (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы