Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему "Поняття про методи

 
По горизонтали
1. Аналiз власних вчинкiв у спiввiдношеннi їх iз намiрами.
3. Функцiя полягає в необхiдностi органiзацiї дитячого колективу на рiзнi види дiяльностi.
4. Аспект врахування психологiчних механiзмiв пiзнання.
5. Завдання, що задається учителем учневi для самостiйного виконання пiсля урокiв
6. Метод навчання, який передбачає показ предметiв i процесiв у їх символiчному зображеннi (свiтлини, малюнки, схеми, графiки та iн.)
8. Спецiалiст, що проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвiтнiх школах рiзних типiв.
9. Формування моральних рис особистостi дитини, та виховання культури поведiнки.
10. Вербальний метод навчання, за допомогою якого вчитель розкриває сутнiсть певного явища, закону, процесу.
11. Метод навчання, який передбачає оповiдну, описову форми розкриття навчального матерiалу з метою спонукання учнiв до створення у своїй уявi певного образу.
12. Сукупнiсть психiчних особливостей учителя, необхiдних для успiшного оволодiння педагогiчною дiяльнiстю, її ефективного здiйснення.
14. Метод навчання, який передбачає показ предметiв, явищ i процесiв у їх натуральному виглядi, динамiцi, дiї
15. Система сформованих настанов i цiннiсних орiєнтацiй, ставлень i оцiнок свiту, педагогiчної дiяльностi, педагогiчних явищ, якi визначають характер дiяльностi, поведiнки, спiлкування вчителя, його мiсце та роль у професiйнiй дiяльностi i повсякденному життi.
17. Навчальний курс, не обов'язковий для вiдвiдування всiма учнями.
18. Метод навчання, за допомогою якого педагог у словеснiй формi розкриває сутнiсть явищ, наукових понять, процесiв, якi перебувають у логiчному зв'язку, об'єднанi загальною темою.
19. Кожний урок повинен бути дiя наставника завданням, до виконання якого вiн прагне, обдумуючи його завчасно: кожним завданням необхiдно чогось досягти, зробити подальший крок i змусити весь клас зробити цей крок …
20. Прогресивний напрям духовної культури, що звеличує людину як найбiльшу цiннiсть у свiтi, утверджує право людини на земне щастя, захист прав на свободу, всебiчний розвиток i прояв своїх здiбностей.
По вертикали
2. Упорядкованi способи дiяльностi вчителя й учнiв, спрямованi на ефективне вирiшення навчально-виховних завдань.
5. Вид соцiально культурної дiяльностi спрямованої на передачу накопичених людством культури i досвiду вiд старших поколiнь молодшим, створення умов для їх всебiчного гармонiйного розвитку та пiдготовку до виконання певних соцiальних ролей у суспiльствi.
7. Метод навчання, який передбачає використання попереднього досвiду з певної галузi знань i на основi цього залучення їх за допомогою дiалогу до усвiдомлення нових явищ, понять або вiдтворення уже наявних.
13. Дотримання учнями правил поведiнки в школi та за її межами, чiтке й органiзоване виконання ними своїх обов'язкiв, пiдкорення громадському обов'язку.
16. Вид навчальних занять з метою практичного засвоєння основних положень якого-небудь предмета; практичнi заняття з певного курсуПохожие категории кроссвордов

1.
Трудове навчання (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основнi засоби (ОЗ) (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Засоби захисту (укр.)
5.
По предмету Iнвестування (укр.) - Iнвестицiйнi засоби виробництва (укр.)


Кроссворды по предмету Педагогiка (укр.)

- В -
- Д -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- С -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы