Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Поняття про методи,прийоми та засоби навчання (укр.)»

 
По горизонтали
1. Метод навчання, який передбачає показ предметiв i процесiв у їх символiчному зображеннi (свiтлини, малюнки, схеми, графiки та iн.)
3. Вид навчальних занять з метою практичного засвоєння основних положень якого-небудь предмета; практичнi заняття з певного курсу
4. Дотримання учнями правил поведiнки в школi та за її межами, чiтке й органiзоване виконання ними своїх обов'язкiв, пiдкорення громадському обов'язку.
5. Метод навчання, який передбачає показ предметiв, явищ i процесiв у їх натуральному виглядi, динамiцi, дiї
7. Функцiя полягає в необхiдностi органiзацiї дитячого колективу на рiзнi види дiяльностi.
10. Аспект врахування психологiчних механiзмiв пiзнання.
11. Завдання, що задається учителем учневi для самостiйного виконання пiсля урокiв
13. Спецiалiст, що проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвiтнiх школах рiзних типiв.
14. Формування моральних рис особистостi дитини, та виховання культури поведiнки.
15. Вербальний метод навчання, за допомогою якого вчитель розкриває сутнiсть певного явища, закону, процесу.
16. Метод навчання, який передбачає оповiдну, описову форми розкриття навчального матерiалу з метою спонукання учнiв до створення у своїй уявi певного образу.
17. Сукупнiсть психiчних особливостей учителя, необхiдних для успiшного оволодiння педагогiчною дiяльнiстю, її ефективного здiйснення.
18. Навчальний курс, не обов'язковий для вiдвiдування всiма учнями.
19. Система сформованих настанов i цiннiсних орiєнтацiй, ставлень i оцiнок свiту, педагогiчної дiяльностi, педагогiчних явищ, якi визначають характер дiяльностi, поведiнки, спiлкування вчителя, його мiсце та роль у професiйнiй дiяльностi i повсякденному життi.
20. Прогресивний напрям духовної культури, що звеличує людину як найбiльшу цiннiсть у свiтi, утверджує право людини на земне щастя, захист прав на свободу, всебiчний розвиток i прояв своїх здiбностей.
По вертикали
2. Аналiз власних вчинкiв у спiввiдношеннi їх iз намiрами.
6. Упорядкованi способи дiяльностi вчителя й учнiв, спрямованi на ефективне вирiшення навчально-виховних завдань.
8. Метод навчання, який передбачає цiлеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дiй чи операцiй з метою формування умiнь i навичок.
9. Кожний урок повинен бути дiя наставника завданням, до виконання якого вiн прагне, обдумуючи його завчасно: кожним завданням необхiдно чогось досягти, зробити подальший крок i змусити весь клас зробити цей крок …
11. Вид соцiально культурної дiяльностi спрямованої на передачу накопичених людством культури i досвiду вiд старших поколiнь молодшим, створення умов для їх всебiчного гармонiйного розвитку та пiдготовку до виконання певних соцiальних ролей у суспiльствi.
12. Метод навчання, який передбачає використання попереднього досвiду з певної галузi знань i на основi цього залучення їх за допомогою дiалогу до усвiдомлення нових явищ, понять або вiдтворення уже наявних.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Трудове навчання (укр.)
2.
Риторика (укр.)
3.
Хiрургiя (укр.)
4.
Логiка (укр.)
5.
Аудит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Методи психологiї (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи i форми виховання (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основнi засоби (ОЗ) (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Засоби захисту (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы