Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Система педагогiчних наук (укр.)»

 
По горизонтали
2. Яий метод активнiше розвиває абстрактне мислення, сприяє засвоєнню навчального матерiалу на основi узагальнень
3. Що Емiль Руссо визначив у межах чотирьох перiодiв
4. Який метод пов'язаний iз передбаченням спостережень та експериментiв на основi даних досвiду
5. Яке навчання грунтується на iнтеграцiї рiзних видiв дiяльностi студентiв: навчальної, наукової, практичної
6. Це реферати, огляди лiтератури, рецензiї, анотацiї, тематичнабiблiографiя тощо
7. Що означає певну стiйкiсть позитивних результатiв у дiяльностi викладача
8. Який компонент передбачає взаємодiю педагогiв i вихованцiв, їх спiвробiтництво, органiзацiю й управлiння процесом, маючи на увазi пiдсумковий результат
10. виховання i навчання слiпих i малозрячих
11. Що сприяє досягненню високих результатiв за найменших витрат часу фiзичних i розумових сил учасникiв педагогiчного процесу
13. Його основою є iмiтацiйно-iгрове моделювання в умовах навчання процесiв, що вiдбуваються в реальнiй системi
14. яка система спрямована на вiдновлення корекцiю або компенсацiю порушених психофiзiологiчних функцiй
15. Елементи (компоненти), якi видiленi на основi певних критерiїв це
17. Упорядкована дiяльнiсть педагога й учнiв, спрямована на досягнення заданої мети навчання це?
18. Засiб повторення готових зразкiв або робота за готовими зразками, термiнологiчно вживається не лише в дидактицi це
19. Яка група стосуються розумiння несхожостi людей, взаємоповаги до їхньої мови, релiгiї, культури тощо
21. Яка група передбачає опанування важливого в роботi та суспiльному життi усного й писемного спiлкування, оволодiння кiлькома мовами
23. Метод який бере початок у древнiх фiлософських i педагогiчних системах i уточнений для нинiшнiх умов
24. Засiб зробити доступною наукову iнформацiю
По вертикали
1. Умови для розвитку тих чи iнших якостей є оптимальнi
3. Рiвень самостiйностi (напруженостi) дiяльностi, якого досягають учнi це?
9. виховання i навчання розумово вiдсталих
12. Неможливий без вивчення й аналiзу iсторiографiї становлення iвпливу
16. створення оптимальної реалiзацiї досвiду лiтнiх людей
20. Що є системою сформованих галузей у процесi iсторичного розвитку
22. Рiзновид (досить самостiйний) заочного навчання, з опертям на використання новiтнiх iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй i засобiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
История и методология юридических наук
4.
Налоговая система
5.
Естетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По педагогике - Система педагогических наук
2.
По истории - История в системе гуманитарных наук
3.
По менеджменту - Органiзацiя як система (укр.)
4.
По предмету Фiзiологiя (укр.) - Ендокринна система (укр.)
5.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы