Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Виховання (укр.)»

 
По горизонтали
2. Активне пристосування iндивiда до умов середовища i результату цього процесу
4. Має своєю метою вправляння людини в позитивних дiях i вчинках
8. Вiдбувався перехiд вiд материнського роду до
14. Дiзнатися про виховання у первiсному суспiльствi допомагають такi факти
16. Свiдома дiяльнiсть людини, спрямована на вироблення у себе позитивних рис i подолання негативних.
20. Пiзньородова громада 10-8 тис. рокiв до н.е. вiдбувається перехiд вiд привласнюючої форми господарства до до якої
21. Навчання дiтей вищої касти вiдбувалося у школi …
23. Вiдомий педагог на iм'я Констянтин
По вертикали
1. В його основi засудження дiй i вчинкiв, що суперечать нормам суспiльної поведiнки, з метою їх припинення, запобiгання в майбутньому
3. У Криму, на Кавказi первiснi люди зявилися 700 тис. рокiв тому в ранньому
5. Створення умов для формування кращих якостей i здiбностей дитини, джерел її життєвих сил.
6. Тип виховання, який охоплював лиш деякi верстви i то лише в деяких епохах (у Iндiї — кшатрiї)
7. Метод стимулювання дiяльностi i поведiнки.
9. Школи влаштовувалися при храмах i називалися
10. Наука про спецiально органiзовану цiлеспрямовану i систематичну дiяльнiсть з формування людини — про змiст, форми i методи виховання, освiту та навчання
11. Метою афiнського виховання було досягнення
12. Передача iнформацiї у будь-якiй формi вiд однiєї особи до iншої безпосередньо або за допомогою засобiв звязку будь-якого типу
13. Передбачає вплив на свiдомiсть, почуття, волю особистостi. Основними формами впливу є бесiди, лекцiї, диспути, зустрiчi, конференцiї
15. Чим процес виховання у первiсному суспiльствi завершувався
16. Намагання вихователя вплинути на враження, що формується в дiтей про нього
17. Принцип виховання, в якому виражається єднiсть загальнолюдського i нацiонального.
18. Наповнення виховання нацiональним змiстом, що передбачає формування самосвiдомостi громадянина.
19. Властива людинi функцiя головного мозку, яка полягає у вiдображеннi об'єктивних властивостей предметiв i явищ навколишнього свiту.
21. Вiнцем наук у перiод Середньовiччя називали
22. Система виховних заходiв, спрямованих на формування всебiчно i гармонiйно розвиненої особистостi.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Пiдприємство (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Ковальство (укр.)
5.
Бiотехнологiї (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Статеве виховання (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методика фiзичного виховання (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Гендерне виховання школярiв (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи i форми виховання (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы