Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Народна дидактика (укр.)»

 
По горизонтали
1. Те, що з'явилося внаслiдок мiркування, продукт мислення.
4. Пiзнавальнi та аналiтичнi здiбностi людини
6. Спонукання до дiї.
7. Досвiд, звичаї, погляди, смаки, норми поведiнки i т. iн., що склалися iсторично i передаються з поколiння в поколiння.
8. Володiння знанням, розумiнням, досвiдом, обачнiстю та iнтуїтивним розумiнням включно зi здатнiстю також вживати цi якостi.
10. Певна ланка в ланцюжку походження людини вiд загального предка.
11. Людина, яка навчає iнших людей (своїх учнiв), передає їм певнi знання про життя.
12. Цiлеспрямована дiяльнiсть людей зi створення матерiальних i духовних благ, необхiдних для задоволення потреб кожного iндивiда i суспiльства в цiлому.
По вертикали
2. Сукупнiсть матерiальних та духовних цiнностей, створених людством протягом його iсторiї.
3. Навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освiти, але також iнодi й вищої або спецiальної.
5. Здатнiсть належно виконувати певнi дiї, заснована на доцiльному використаннi людиною набутих знань i навикiв.
6. Одна з форм суспiльної свiдомостi, вид людської дiяльностi, що вiдображає дiйснiсть у конкретно-чуттєвих образах, вiдповiдно до певних естетичних iдеалiв.
9. Здатнiсть пiзнавати i вирiшувати проблеми, якi об'єднують в собi пiзнавальнi здiбностi.
10. Твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмiнне або, принаймнi, бажане.
11. Спрямованiсть психiчної дiяльностi людини та її зосередженiсть у певний момент на об'єкти або явища, якi мають для людини певне значення при одночасному абстрагуваннi вiд iнших, в результатi чого вони вiдображаються повнiше, чiткiше, глибше, нiж iншi.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Мультимедийная дидактика
2.
Юриспруденцiя (укр.)
3.
Психологiя (укр.)
4.
Фiзiологiя (укр.)
5.
Страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Дидактика (укр.)
2.
По предмету Дитяча лiтература (укр.) - Усна народна творчiсть для дiтей (укр.)
3.
По педагогике - Дидактика
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Мислення (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы