Готовый кроссворд по предмету Дитяча лiтература (укр.) - на тему «Усна народна творчiсть для дiтей (укр.)»

 
По горизонтали
2. Коротке оповiдання комiчного змiсту з несподiваним i дотепним закiнченням
4. – жанр народної родинної лiрики, специфiчний змiст i форма якої функцiонально зумовленi присиплянням дитини в колисцi.
6. Короткi поетичнi твори, пов'язанi з вiрою давнiх людей в магiчну дiю слова, в яких звучать звертання до природних явищ, стихiй, об'єктiв, з метою вплинути на погоду, довкiлля чи саму людину
7. Пiснi, що виконуються пiд час обрядiв, називаються обрядовими. Вони виникли ще в первiсному суспiльствi, бо нашi предки не вмiли пояснити явища навколишнього свiту, а тому вважали, що дощ, грiм, вiтер, сонце та iншi сили природи є живими iстотами (богами), вiд яких залежать їх життя та добробут. Щоб задобрити цих богiв, люди виконували рiзнi дiї - обряди, якi супроводжували танцями, пiснями, iграми. Так виникли обрядовi пiснi.
8. Один iз жанрiв дитячого фольклору, римованi лаконiчнi вiршi вiд п'яти до десяти (iнодi – бiльше) рядкiв, призначенi для розподiлу ролей пiд час гри, послiдовностi участi в нiй. Виконуються в чiткому ритмi
По вертикали
1. Коротенькi вiршики, якi виконуються у поєднаннi iз своєрiдними рухами чи вправами, якими дорослий пестить дитину, пiдбадьорює, спонукає до певного виду дiяльностi i т. iн.
3. Фольклор (англ. folk-lore, букв. — народна мудрiсть; народне знання)[1], або усна народна творчiсть — художня колективна лiтературна i музична творча дiяльнiсть народу, яка засобами мови зберегла знання про життя i природу, давнi культи i вiрування, а також вiдбиток свiту думок, уявлень, почуттiв i переживань, народнопоетичної фантазiї.
5. Якi подiї зображуються у казцi?

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы