Готовый кроссворд по психологии - на тему "Психологiя вищої школи як наука та навчальна дисциплiна (укр.)"

 
По горизонтали
2. Згiдно американського вченого Фiлiпа Кумбса автора книги «свiтова криза освiти» хто повинен прийти на змiну людинi-виконавцю, людина - …
5. Як називається процес впровадження європейських норм i стандартiв в освiтi, науцi й технiцi, поширення власних культурних i науково-технiчних здобуткiв у єс Європейська …
8. Хто має вiдiгравати головну координуючу роль у забезпеченнi вироблення та пiдтримки законодавчого, органiзацiйно-економiчного механiзмiв функцiонування вищої освiти (державнi …)
9. В якiй країнi була пiдписана Болонська декларацiя “велика хартiя європейських унiверситетiв”
11. Що є основним недолiком державної освiти
По вертикали
1. За якою системою навчаються студенти вищих навчальних закладiв України
3. З якою наукою пов’язана психологiя вищої школи
4. Знання дитини/студента, не є основним принципом роботи на Заходi. Що є важливiшим i основним принципом роботи гуманiстичного напрямку у педагогiцi на заходi— (роджерiвськi школи в сша, система Монтессорi у Францiї i тощо)
6. Як називається форма навчання, де основнимпри органiзацiї освiтнього процесує самостiйна робота людини, що навчається
7. Як називається навчальнi заклади, що пропонують освiтнi програми в галузi бiзнес-адмiнiстрування, органiзацiї та управлiння виробництвом у всiх сферах дiяльностi
9. Що пригнiчувало тоталiтарне управлiння освiтою в срср у викладачiв вищої школи
10. Яким загальним поняттямвизначається єднiсть та взаємозв’язок основних категорiй психологiї вищої школи : «навчання», «розвиток», «виховання»
12. Як називається науковий принципформування державного замовлення на пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою, що здiйснюється на пiдставi прогнозування попиту та пропозицiї на ринку працi та ринку освiтнiх послуг
13. Як називається одна iз п’яти взаємопов’язаних особливостей постiндустрiальної епохи, якi є серйозними викликами традицiйнiй унiверситетськiй освiтiПохожие категории кроссвордов

1.
Психологiя (укр.)
2.
Психологiя i педагогiка (укр.)
3.
Соцiальна психологiя (укр.)
4.
Цiноутворення (укр.)
5.
Религiєзнавство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методологiя вищої школи i Болонський процес (укр.)
2.
По психологии - Загальнi поняття психологiї вищої школи (укр.)
3.
По предмету Вища освiта i Болонський процес (укр.) - Структура вищої освiти по Болонському процесу (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Пенiтацiарна психологiя (укр.)


Кроссворды по психологии

- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ч -
- Э -
- Ю -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы