Готовый кроссворд по психологии - на тему «Психологiя вищої школи як наука та навчальна дисциплiна (укр.)»

 
По горизонтали
2. Згiдно американського вченого Фiлiпа Кумбса автора книги «свiтова криза освiти» хто повинен прийти на змiну людинi-виконавцю, людина - …
5. Як називається процес впровадження європейських норм i стандартiв в освiтi, науцi й технiцi, поширення власних культурних i науково-технiчних здобуткiв у єс Європейська …
8. Хто має вiдiгравати головну координуючу роль у забезпеченнi вироблення та пiдтримки законодавчого, органiзацiйно-економiчного механiзмiв функцiонування вищої освiти (державнi … )
9. В якiй країнi була пiдписана Болонська декларацiя “велика хартiя європейських унiверситетiв”
11. Що є основним недолiком державної освiти
По вертикали
1. За якою системою навчаються студенти вищих навчальних закладiв України
3. З якою наукою пов’язана психологiя вищої школи
4. Знання дитини/студента, не є основним принципом роботи на Заходi. Що є важливiшим i основним принципом роботи гуманiстичного напрямку у педагогiцi на заходi— (роджерiвськi школи в сша, система Монтессорi у Францiї i тощо)
6. Як називається форма навчання, де основнимпри органiзацiї освiтнього процесує самостiйна робота людини, що навчається
7. Як називається навчальнi заклади, що пропонують освiтнi програми в галузi бiзнес-адмiнiстрування, органiзацiї та управлiння виробництвом у всiх сферах дiяльностi
9. Що пригнiчувало тоталiтарне управлiння освiтою в срср у викладачiв вищої школи
10. Яким загальним поняттямвизначається єднiсть та взаємозв’язок основних категорiй психологiї вищої школи : «навчання», «розвиток», «виховання»
12. Як називається науковий принципформування державного замовлення на пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою, що здiйснюється на пiдставi прогнозування попиту та пропозицiї на ринку працi та ринку освiтнiх послуг
13. Як називається одна iз п’яти взаємопов’язаних особливостей постiндустрiальної епохи, якi є серйозними викликами традицiйнiй унiверситетськiй освiтi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Психологiя (укр.)
2.
Соцiальна психологiя (укр.)
3.
Юридична психологiя (укр.)
4.
Психологiя i педагогiка (укр.)
5.
Землеустрiй (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Юридична деонтологiя (укр.) - Юридична деонтологiя як наука та навчальна дисциплiна (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Основи педагогiки вищої школи (укр.)
3.
По психологии - Загальнi поняття психологiї вищої школи (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методологiя вищої школи i Болонський процес (укр.)
5.
По предмету Всесвiтня iсторiя (укр.) - Середньовiчнi школи та унiверситети (укр.)


Кроссворды по психологии

- П -
- С -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы