Готовый кроссворд по психологии - на тему «Психологiя студентської групи (укр.)»

 
По горизонтали
7. Яку стадiю розвитку студентської групи видiляють, коли адаптацiя як соцiально-психологiчна, так i дидактична майже вiдбулася. Хоча в групi переважають дiловi стосунки, але вже диференцiюються i мiжособистiснi взаємини
8. Яка якiсть притаманна лiдеру
По вертикали
1. Як називається одна з пiдструктур у структурi студентської групи, що характеризується виникненням угрупування на основi iнтересiв один до одного або симпатiї – антипатiї (емоцiйна сфера)
2. Як називаєтьсягрупа характеризується високим рiвнем органiзованостi та згуртованостi – це команда однодумцiв. Це 3 стадiя розвитку студентської групи
3. Як називається одна з пiдструктур у структурi студентської групи, що характеризується цiльовим призначенням – професiйна пiдготовка, сприяння становленню майбутнього фахiвця, ґрунтується на вiдношеннi поваги – авторитетностi (дiлова сфера)
4. Як називається здатнiсть окремої особистостi спонукати iнших дiяти, «запалювати», надихати їх на певну активнiсть i дiяльнiсть
5. Яку стадiю розвитку групи видiляють, коли вiдбувається первинне об’єднання за загальними ознаками i група iснує номiнально.
6. Як називається один iз механiзмiв групового впливу на її членiв, коли вiдбуваєтьсяаргументований вербальний вплив на члена групи, але одночасно передбачається некритичне сприйняття настанов групи (або окремих товаришiв) i безумовне виконання настанов групи, її рiшень i порад
9. Як називається студентська група, що є вiдносно постiйною в межах навчального року, включає в себе сукупнiсть студентiв, що об’єднанi завданням гуртової навчально-професiйної дiяльностi. Вона становить собою один iз основних елементiв навчально-виховної системи вищої школи
10. Яким психологiчним явищем характеризується студентський колектив як цiлiснiсть (автономнiсть), коли кожен член колективу усвiдомлює себе його часткою i намагається зайняти та втримати в ньому певну позицiю (соцiальний статус)


Похожие категории кроссвордов:

1.
Психологiя (укр.)
2.
Психологiя i педагогiка (укр.)
3.
Соцiальна психологiя (укр.)
4.
Юридична психологiя (укр.)
5.
Хiрургiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiальна психологiя (укр.) - Малi групи (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Соцiальнi групи (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя та етика (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
5.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)


Кроссворды по психологии

- П -
- С -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы