Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Психологiя та етика (укр.)»

 
По горизонтали
2. Вищi форми емоцiйного ставлення людини до особисто-значимих ситуацiй, предметiв i явищ, якi вiдрiзняються конкретною предметною спрямованiстю?
3. Сукупнiсть здiбностей, якi дають людинi можливiсть успiшно i оригiнально виконувати складну форму дiяльностi?
4. Виявляється в тому, наскiльки енергiйно сама людина впливає на навколишнiй свiт
6. Суворий порядок, що регламентує форми поведiнки, встановленi при монарших дворах, який це етикет ?
8. Оцiнка особистiстю самої себе, своїх можливостей, властивостей i мiсця серед iнших людей?
10. Негативна емоцiя, яка виникає у ситуацiї загрози фiзiологiчному або соцiальному iснуванню iндивiда i спрямована на джерело дiйсної або уявної небезпеки?
12. Поняття асоцiацiй ввiв ?
13. Найбiльш могутньою за силою емоцiйною реакцiєю, яка цiлком захоплює психiку людини?
14. Дитинарокiв на обстеженнi у психолога у зв'язку iз порушенням розвитку. Якi методи психологiчного обстеження можуть бути використанi?
15. Дiловий етикет заснований на умiннi правильно викладати власнi думки i складати офiцiйнi листи без помилок. що це?
16. Сталi взаємозв'язки мiж психiчними фактами:
18. Образ бажаної кiнцевої мети, яким керується особистiсть у певний час i який вiдiграє вирiшальну роль протягом усiєї її дiяльностi?
По вертикали
1. Думку про iснування свiтової душi висунув?
2. Стан iндивiда, створений вiдсутнiстю об'єктiв, необхiдних для iснування та розвитку iндивiда?
5. Група, яка характеризується замкненiстю, авторитарнiстю управлiння, протиставленням себе iншим соцiальним спiльностям на основi своїх вiзькоособистiсних, корисливих iнтересiв?
7. Напрям у психологiї, що вивчає поведiнку людини i способи впливу на поведiнку людини ?
9. Iснуюче у єдиному просторi i часi об'єднання людей, якi взаємодiють у сумiснiй дiяльностi i вступають у певнi дiловi i мiжособистiснi вiдносини?
11. Пiдструктура особистостi, утворена iндивiдуальною своєрiдною сукупнiстю стiйких особистiсних особливостей, якi зумовлюють ставлення особистостi до дiйсностi, i типовий для певної особистостi спосiб поведiнки?
17. Це одиничний представник людського роду, конкретний носiй усiх психофiзичних i соцiальних рис людства?


Похожие категории кроссвордов:

1.
Етика (укр.)
2.
Християнська етика (укр.)
3.
Етика дiлового спiлкування (укр.)
4.
Психологiя i педагогiка (укр.)
5.
Соцiальна психологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Пенiтацiарна психологiя (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
3.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Зоопсихологiя та порiвняльна психологiя (укр.)
5.
По психологии - Психологiя студентської групи (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы