Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Методи психологiї (укр.)»

 
По горизонтали
3. варiант бiографiчного методу, присвячений вивченню життя звичайної людини i мiстить опис її розвитку i поведiнки, що проводиться протягом довгого часу експертом (батьками, вихователем, колегою) - метод …
6. система дослiдницьких процедур, спрямованих на збiр, систематизацiю, аналiз та тлумачення продуктiв дiяльностi людини - вивчення продуктiв …
8. за метою експеримент подiляють на константувальний та …
10. Метод, що передбачає використання особистої бiографiї видатної людини протягом тривалого перiоду часу для складання її психологiчного портрета
11. Методи, що використовує диференцiальна психологоя подiняють на загальнонауковi, iсторичнi, власне психологiчнi та
13. Психофiзiологiчний метод графiчної реєстрацiї бiопотенцiалiв головного мозку, що дозволяє проаналiзувати його фiзiологiчнi зрiлiсть i стан, наявнiсть осередкових уражень, загальмозкових розладiв i їхнiй характер, називається
14. До соцiально-психологiчних методiв входять опитування, соцiометрiя та …
По вертикали
1. Метод вивчення продуктiв дiяльностi має такi рiхновиди: аналiз офiцiйних матерiалiв, аналiз продуктiв творчостi та аналiз особистих
2. Метод … дiтей передбачає включення у дослiдження дiтей, максимально рано вiдданих на виховання бiологiчно чужим батькам-вихователям
4. дослiдницький метод, який передбачає цiлеспрямоване спостереження за певним процесом в умовах регламентованої змiни окремих характеристик умов його перебiгу.
5. Метод близнят передбачає включення у дослiдження
7. спостереження згiдно умов може бути польовим та …
9. метод психологiчного дослiдження, що полягає в спостереженнi дослiдника за власними почуттями, думками тощо
12. генеалогiчний метод, при якому разом з вiдносинами спорiдненостi, фiксують вiдносини психологiчної близькостi (тiснi – вiддаленi), конфлiктностi, а також сiмейнi сценарнi установки; складається принаймнi для сiм’ї в межах трьох поколiнь i дозволяє уточнити психологiчний контекст життя людини


Похожие категории кроссвордов:

1.
Iсторiя психологiї (укр.)
2.
Пiдприємство (укр.)
3.
Дизайн (укр.)
4.
Ковальство (укр.)
5.
Бiотехнологiї (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По психологии - Загальнi поняття психологiї вищої школи (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи i форми виховання (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Поняття про методи,прийоми та засоби навчання (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы