Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Вiкова психологiя (укр.)»

 
По горизонтали
5. Якiсно новi властивостi або функцiї особистостi, яких не було на попереднiх етапах розвитку
7. Процес накопичення кiлькiсних та якiсних прогресивних змiн, рух вперед вiд простого до складного, вiд нижчого до вищого
10. Усвiдомлення iндивiдом того, як його сприймають i оцiнюють iншi iндивiди або спiльностi
По вертикали
1. Вище людське почуття, що виявляється в стiйкiй свiдомiй прихильностi особистостi до когось чи чогось, спричиненiй визнанням достоїнств цього
2. Епоха початкового фiзичного, психiчного розвитку i фiзiологiчного дозрiвання, протягом якої вiдбувається пiдготовка iндивiда до дорослого життя
3. Сукупнiсть своєрiдних неповторних рис та особливостей людини, що вiдрiзняє її вiд iнших осiб
4. Властивiсть особистостi змiнювати, пристосовувати свої погляди, поведiнку у вiдповiднiсть до вимог навколишнього соцiального
6. Набута якiстю iндивiда, вона формується за рахунок взаємодiї бiологiчного, соцiального факторiв та активностi самої людини
8. Перiод в життi людини, коли вступають в протирiччя бажання i можливостi, вимоги i можливостi, потреби i наявнi засоби
9. Сукупнiсть дiй тварини або вчинкiв людини, зовнiшнiй вияв психiчної дiяльностi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Соцiальна психологiя (укр.)
2.
Юридична психологiя (укр.)
3.
Психологiя i педагогiка (укр.)
4.
Фiнанси (укр.)
5.
Медицина (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя та етика (укр.)
2.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Пенiтацiарна психологiя (укр.)
4.
По психологии - Психологiя студентської групи (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя трудових вiдносин (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы