Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Емоцiї (укр.)»

 
По горизонтали
2. Який вид стресу бiльше всього виснажує органiзм i несе найбiльшу загрозу для здоров'я?
3. Гормон, який впливає на метаболiзм та пригнiчує iмунну систему пiд час стрессу.
6. Вiн дивився на мене - i смiявся, а я дивилась на нього - i плакала.
8. В якiй структурi мозку "народжуєтсья" гуморальна реакцiя?
9. Вони вiдображають стiйке ставлення до будь-яких конкретних об'єктiв.
11. Є таке поняття - … симптоматика, коли почуття страху фiксується в певному органi, вiд чого можливий чисто психогенний вплив викликаючий соматичнi порушення
12. Негативний емоцiйний стан, що викликається об'єктами (предметами, людьми, обставинами), зiткнення з которими вступає в рiзке протирiччя з iдеологiчними, моральними або естетичними принципами i установками суб'єкта.
15. Яка наука вивчає вплив психологiчних факторiв на розвиток тiлесних захворювань?
16. Зла людина також i iнших звинувачує у злi, подiбно до того чоловiка, котрому паморочиться у головi, i вiн вважає, що все навколо нього вирує.(Св. Iгнатiй Лойола)
17. Якi ємоцiї стимулюють дiяльнiсть, збiльшують енергiю i напруження сил людини, спонукають її до вчинкiв?
18. Почуття iнодi можуть рости всерединi людини так, що вона навiть не помiчає. А потiм раптово прориваються в свiдомiсть, в свiт. (А. Мердок)
21. Негативно емоцiйний стан, який виникає при усвiдомленнi вiдповiдностi власних помислiв, вчинкiв i зовнiшностi очiкуванням оточуючих i власних
22. Як називається об'єкт який викликає стрес?
23. "Людина не може контролювати себе, її увага ригiдна i неподiльна на данний момент" - про який стан йдеться?
По вертикали
1. Рiвновага складу та сталiсть властивостей внутрiшнього середовища (органiзму) живих iстот
4. Вiд любовi до ненавистi один крок.
5. Яка система регулює фiзиологiчнi функцiї огранiзму через рiдиннi середовища?
7. Частина нервової системи огранiзму, комплекс центральних i периферичних клiтинних структур, регулюючих функцiональний рiвень органiзму необхiдний для адекватної реакцiї всiх його систем. Як називаєтсья ця система?
10. Негативний емоцiйний стан, викликаний раптовим виникненням серйозних переживань на шляху важливих досягнень
13. Третя стадiя стресу
14. Натовп - це емоцiї, а не розум. (В. Сергечев)
18. Негативний емоцiйний стан, викликаний раптовим виникненням серйозних переживань на шляху важливих досягнень людських потреб
19. Зовнiшнiй прояв переживання почуття людиною
20. Позитивний емоцiйний стан,спозвитку навичок i умiньрозви
21. Стан надмiрно сильної i тривалої психологiчної напруги


Похожие категории кроссвордов:

1.
Музика (укр.)
2.
Дефектологiя (укр.)
3.
Культурологiя (укр.)
4.
Бюджетування (укр.)
5.
Оподаткування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По экономике - Продуктивнiсть (укр.)
3.
По предмету Економiка (укр.) - Пiдприємство (укр.)
4.
По предмету Бiологiя (укр.) - Бiосфера (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы