Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Общая»

 
По горизонтали
3. (вiд лат. intueri - пильно, уважно дивитися) вiдшукування, часто - практично моментальне вирiшення задачi при недостатностi логiчних пiдстав
6. Створення за допомогою засобiв масової iнформацiї зразка успiшно дiючої дiлової людини, яка володiє високими моральними принципами, осудження корупцiї, користолюбства, нечесної конкуренцiї
8. Психофiзiологiчний стан надзвичайно низької дiєздатностi – фiзичної або нервово-психiчної
9. – це об’єктивний процес внутрiшньої послiдовної кiлькостi i якостi змiни фiзичних i духовних сил людини
10. Сукупнiсть iндивiдуальних властивостей психiки; характеризує динамiку психiчної дiяльностi.
14. Збуджений, захоплений, схвильований стан, iнодi хвороблива жвавiсть, викликанi сильним позитивним емоцiйним подразником
15. Найвищий рiвень здiбностей, проявом яких є вiдкриття особистiстю нових напрямкiв, шляхiв в галузi наукових дослiджень, технiки, мистецтва
20. Це iнтелектуальний вид дiяльностi, яка спрямована на органiзацiю i здiйснення смiливих i складних проектiв
23. Наука, що вивчає психiчнi явища (мислення, почуття, волю) та поведiнку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах
24. Цiлеспрямована активнiсть тваринного органiзму, що служить для здiйснення контакту з навколишнiм свiтом
По вертикали
1. Ким в ходi свого становлення поступово стає iндивiд
2. Включають в собi оцiночнi судження, емоцiйнi вираження вiд рiзних сторiн життя i дiяльностi
4. Це дiлове взаємне спiлкування з метою досягнення спiльного рiшення
5. Сприйняття фактично вiдсутнього предмету або його ознак, яке субєктивно визнається за реальне. Виникає, як правило, при рiзних психiчних розладах, в стресових ситуацiях, а також пiд час тривалої сенсорної iзоляцiї
7. Створення професiйних об’єднань пiдприємцiв
11. Нездатнiсть чи невмiння iндивiда ставати на чужу точку зору
12. Розгляд питань у виглядi «пакету»
13. Тип темпераменту, який характеризується переважанням пригнiченого настрою i слабкiстю вольових проявiв (нерiшучiстю, невпевненiстю в собi).
16. Форма психологiчного захисту. Характеризується тим, що при її реалiзацiї вiдбувається несвiдоме уподiбнення iндивiда тому обєкту, який йому загрожує
17. Мiцна виконавча влада, парламентськi засоби полiтичної боротьби, стабiльнiсть законодавства
18. Це процес засвоєння людиною досвiду попереднiх поколiнь за допомогою внутрiшнiх духовних факторiв, якi забезпечують розвиток
19. Психiчна хвороба, виявляється у своєрiдних змiнах психiки людини. Iнодi виникає в перiод статевого дозрiвання
21. Поняття, що в експериментальнiй психологiї трактується як унiкальний набiр бiльш менш стандартних психологiчних якостей, властивих окремiй людинi
22. Процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспiльствi норм поведiнки
24. Це основнi вихiднi положення будь-якої теорiї, науки в цiлому, це основнi вимоги, якi пред’являються до чого-небудь


Похожие категории кроссвордов:

1.
Вiкова психологiя (укр.)
2.
Психологiя особистостi (укр.)
3.
Пенiтацiарна психологiя (укр.)
4.
Психологiя та етика (укр.)
5.
Психологiя трудових вiдносин (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
2.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Пенiтацiарна психологiя (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя та етика (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя трудових вiдносин (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы