Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Мовлення та спiлкування (укр.)»

 
По горизонтали
2. iнформацiя, що у мiж-iндивiдуальних контактах передається вiд однiєї живої iстоти до iншої. Це можуть бути вiдомостi про внутрiшнiй (емоцiйний i т. д.) стан суб'єкта, про обстановку в зовнiшньому середовищi
5. Процес обмiну iнформацiєю мiж системами в живiй та неживiй природi
6. Мовлення, що виникло природним шляхом на початку людського розуму.
9. З погляду змiнної — постiйної позицiї «я — мовця» i «ти — слухача» розрiзняють спiлкування:
10. Безпосередньо спрямований до спiврозмовника чи аудиторiї органiзований вид усного мовлення, який передбачає висловлювання однiєї особи.
По вертикали
1. Процес, дiя, перекодування змiсту думки з коду мислення на графiчний, лiтерний код
3. Передача iнформацiї у будь-якiй формi вiд однiєї особи до iншої безпосередньо
4. це зазвичай розмова, бесiда, доповiдь тощо. До видiв опосередкованого спiлкування належать i телефонна розмова, i лист, i передавання iнформацiї через радiо, телебаченню, книгу. Саме розвиток опосередкованого спiлкування спричинив утворення цiлих галузей виробництва й спецiалiзованi заклади: радiо-, телестудiї; видавництва й типографiї, пошту, телеграф, телефоннi станцiї тощо, а також армiю робiтникiв, якi їх обслуговують.
7. Процес спiлкування людей мiж собою за допомогою мови
8. Вид мовлення, при якому процес оформлення думки вiдбувається без її вираження
10. Система звукових i графiчних знакiв, що виникла на певному рiвнi розвитку людства, розвивається i має соцiальне призначення


Похожие категории кроссвордов:

1.
Етика дiлового спiлкування (укр.)
2.
Фармакологiя (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Астрономiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Етика дiлового спiлкування (укр.) - Мовлення i говорiння (укр.)
2.
По предмету Дефектологiя (укр.) - Порушення мовлення (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы