Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Психологiя трудових вiдносин (укр.)»

 
По горизонтали
2. Джерело пошуку персоналу поза межами органiзацiї
5. Той керiвник чи службовець, про якого кажуть сам собi на умi
12. Вольова якiсть, що виявляється в умiннi людини активно викликати дiї, потрiбнi для подолання труднощiв, i енергiйно дiяти пiд час досягання мети
15. Група людей, дiяльнiсть яких свiдомо координується для досягнення спiльної мети
16. Синонiм рiзноманiтностi
20. Форма управляння пiдприємством, де вищi повноваження належить одному субєктовi
22. Короткi текстовi повiдомлення, котрi мiстять рiзну за призначенням iнформацiю
23. Людина, яка вас добре знає i якi може рекомендувати вас як доброго працiвника
По вертикали
1. Методика дослiдження, заснована на соцiально-психологiчної мотивацiї колективної iнтелектуальної дiяльностi, запропонована В. Дж. Гордоном
2. Метод стимулювання дiяльностi i поведiнки
3. Прагнення бути в товариствi iнших людей, потреба людини в створеннi теплих, емоцiйно значимих стосункiв з iншими людьми
4. Опис вимог до психiки людини
6. Вид планування персоналу до 5 рокiв
7. Режим управлiння, за якого єдиним легiтимним джерелом управлiння в органiзацiї є колектив
8. Перелiк i опис загальнотрудових i спецiальних умiнь та навичок, необхiдних для виконання певної професiйної дiяльностi
9. Поняття, вироблене для вiдображення бiо-соцiальної природи людини, розгляду її як iндивiда
10. Система мотивiв, що спонукають особистiсть дiяти вiдповiдно до своїх поглядiв, принципiв, свiтогляду
11. Вiдокремлення в межах певної професiї й характеризується вiдносно вузьким рiзновидом трудової дiяльностi
12. Перелiк керiвних посад, замiщення яких здiйснює не начальник даного вiдомства, а вищий орган
13. Впевненiсть у собi i своїх дiях
14. З якою наукою пов’язана психологiя вищої школи
17. Наука про формування iмiджу людини, предмета (товару), органiзацiї
18. Детальний опис потрiбної особи для роботи
19. Людина, реакцiї i поведiнку якої в основному визначають зовнiшнi враження, а не внутрiшнi переживання
21. Спосiб побудови органiзацiї, що складається з ряду офiцiйних осiб, посади i пости яких утворюють iєрархiю i якi розрiзняються формальними правами i обовязками, що визначають їх дiї i вiдповiдальнiсть


Похожие категории кроссвордов:

1.
Психологiя i педагогiка (укр.)
2.
Соцiальна психологiя (укр.)
3.
Юридична психологiя (укр.)
4.
Фармакологiя (укр.)
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)
2.
По предмету Трудове право (укр.) - Поняття та змiст трудових правовiдносин (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя та етика (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
5.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы