Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Вiк (укр.)»

 
По горизонтали
2. Система мотивiв, що визначає конкретнi форми дiяльностi або поведiнки людини
4. Рухливiсть, здатнiсть до швидких змiн
6. Специфiчна орiєнтацiя людини на саму себе, зосередженiсть на власних психiчних проявах. Егоцентризм буває тимчасовим вiковим, але в умовах неправильного формування особистостi може переростати в егоїзм. За змiстом егоцентризм проявляється в пiзнавальнiй сферi людини (сприймання, мислення надмiру субєктивного характеру),  моральнiй (оцiнка намiрiв та вчинкiв iнших людей через проекцiю власної особистостi) та комунiкативнiй (передача субєктом iнформацiї iншим людям iз накладанням власних п
8. Надмiрна зацикленiсть людини на станi свого здоровя, стурбованiсть через уявнi хвороби або перебiльшення реальних проблем фiзичного стану людини. Iпохондрiя бiльш характерна для людей похилого вiку
12. Явище несприймання чи опору дитини виховному впливу дорослих, що має стiйкий характер i потребує спецiальних корекцiйних психолого-педагогiчних заходiв
14. Одна iз центральних психологiчних категорiй, якiсть iндивiда як свiдомої, залученої до повноцiнних суспiльних взаємин особи. Особистiсть є набутою якiстю iндивiда, вона формується за рахунок взаємодiї бiологiчного, соцiального факторiв та активностi самої людини
16. Лiнiя розвитку, що веде до стану зрiлостi
21. Друга стадiя соцiального розвитку, в якiй дитина надає перевагу спiлкуванню з представниками своєї статi
24. Негнучкiсть, жорсткiсть мислення чи поведiнки людини за необхiдностi адаптуватись до змiн
По вертикали
1. Сукупнiсть фiзичних, психiчних та поведiнкових властивостей, якi суспiльство визначає як суто жiночi
3. Компонент кохання, що виявляється у психологiчнiй привабливостi iншої людини як особистостi
5. Властивiсть особистостi, що характеризується переважною спрямованiстю психiки людини на свiй внутрiшнiй свiт. Iнтроверсiя є протилежною екстраверсiї
7. Галузь вiкової психологiї, що вивчає психологiчнi особливостi людей похилого вiку
9. Завершальна стадiя соцiального розвитку, в якiй людина прагне створити та пiдтримувати звязки з представниками обох статей
10. Перша стадiя соцiального розвитку, в якiй дитина задовольняється грою наодинцi
11. Явище уповiльнених темпiв фiзичного та фiзiологiчного розвитку дитини, пiдлiтка чи юнака, вiдставання вiд середньостатистичної норми
13. Сукупнiсть своєрiдних неповторних рис та особливостей людини, що вiдрiзняє її вiд iнших осiб. Iндивiдуальнiсть проявляється на iндивiдному рiвнi - фiзичнi та фiзiологiчнi ознаки (зовнiшнiсть, зрiст) i особистiсному - психологiчнi якостi (iнтелект, характер, здiбностi тощо)
15. Одночасне оволодiння дитиною двома мовами
17. Форма поведiнки людини, яка виявляється у копiюваннi, вiдтвореннi дiй, поглядiв чи виявiв характеру iнших осiб
18. Надмiрнi вимоги молодих людей до моралi i поведiнки себе та iнших, категоричне ставлення до дiйсностi
19. Властивiсть особистостi змiнювати, пристосовувати свої погляди, поведiнку у вiдповiднiсть до вимог навколишнього соцiального середовища
20. Схильнiсть пiдлiткiв переймати та розповсюджувати iнтереси, захоплення ровесникiв, яка має поверховий та швидкоплинний характер
22. Набiр рис людини, якi суспiльство традицiйно вважає чоловiчими
23. Тип тiсних позитивних емоцiйних стосункiв особистостi з iншою людиною, що приносить взаємне задоволення, сприяє формуванню iдентичностi та збереженню iндивiдуальностi
25. Фактори пренатального розвитку дитини, що викликають вiдхилення у її фiзичному та психiчному розвитку


Похожие категории кроссвордов:

1.
Мiкроекономiка (укр.)
2.
Труд (укр.)
3.
Бiотехнологiї (укр.)
4.
Гидравлика (укр.)
5.
Деонтологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Економiка (укр.) - Ринок (укр.)
3.
По предмету Мiжнародний цивiльний процес (укр.) - Пiдсуднiсть (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы