Готовый кроссворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) - на тему «Стягнення (укр.)»

 
По горизонтали
3. Позбавлення права полювання не може застосовуватись до осiб, для яких полювання є основним… iснування.
4. Мiра вiдповiдальностi, застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, в дусi додержання законiв України, поваги до правил спiвжиття, а також запобiгання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так i iншими особами.
5. Що застосовується до неповнолiтнiх, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення?
7. Полягають у виконаннi особою, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, у вiльний вiд роботи чи навчання час безоплатних суспiльно корисних робiт, вид яких визначають органи мiсцевого самоврядування.
9. Найсуворiше адмiнiстративне стягнення
10. Попередження як захiд адмiнiстративного стягнення виноситься в… формi.
По вертикали
1. Застосовуються на строк до двох мiсяцiв з вiдбуванням їх за мiсцем постiйної роботи особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, i з вiдрахуванням до двадцяти процентiв її заробiтку в доход держави.
2. Заходи морально-психологiчного впливу, якi застосовуються до неповнолiтнiх правопорушникiв, якщо вони систематично порушують встановленi правила поведiнки, скоюють правопорушення, якi свiдчать про формування антисуспiльної установки.
4. Полягають у виконаннi особою, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, оплачуваних робiт, вид яких та перелiк об’єктiв, на яких порушники повиннi виконувати цi роботи, визначає вiдповiдний орган мiсцевого самоврядування.
6. Специфiчний вид адмiнiстративного стягнення, який полягає у пропозицiї iноземцю або особi без громадянства добровiльно залишити країну перебування i застосовується у випадках вчинення вказаними особами адмiнiстративних правопорушень, якi злiсно порушують порядок.
8. Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю застосовується тiльки як…
10. Протиправна, винна дiя чи бездiяльнiсть, за яку передбачено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы