Готовый кроссворд по предмету Адмiнiстративне право (укр.) - на тему "Стягнення (укр.)"

 
По горизонтали
3. Позбавлення права полювання не може застосовуватись до осiб, для яких полювання є основним… iснування.
4. Грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та юридичних осiб за адмiнiстративнi правопорушення у випадках i розмiрi, встановлених цим Кодексом та iншими законами України.
6. Полягають у виконаннi особою, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, у вiльний вiд роботи чи навчання час безоплатних суспiльно корисних робiт, вид яких визначають органи мiсцевого самоврядування.
8. Позбавлення наданого даному громадяниновi права полювання застосовується на строк до ... рокiв за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.
9. Специфiчний вид адмiнiстративного стягнення, який полягає у пропозицiї iноземцю або особi без громадянства добровiльно залишити країну перебування i застосовується у випадках вчинення вказаними особами адмiнiстративних правопорушень, якi злiсно порушують порядок.
10. Специфiчний вид адмiнiстративного стягнення, який полягає у пропозицiї iноземцю або особi без громадянства добровiльно залишити країну перебування i застосовується у випадках вчинення вказаними особами адмiнiстративних правопорушень, якi злiсно порушують порядок.
12. Полягають у виконаннi особою, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, оплачуваних робiт, вид яких та перелiк об’єктiв, на яких порушники повиннi виконувати цi роботи, визначає вiдповiдний орган мiсцевого самоврядування.
14. Заходи морально-психологiчного впливу, якi застосовуються до неповнолiтнiх правопорушникiв, якщо вони систематично порушують встановленi правила поведiнки, скоюють правопорушення, якi свiдчать про формування антисуспiльної установки.
15. Протиправна, винна дiя чи бездiяльнiсть, за яку передбачено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть.
По вертикали
1. Найсуворiше адмiнiстративне стягнення
2. Позбавлення права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю застосовується тiльки як…
5. Що застосовується до неповнолiтнiх, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення?
7. Мiра вiдповiдальностi, застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, в дусi додержання законiв України, поваги до правил спiвжиття, а також запобiгання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так i iншими особами.
11. Застосовуються на строк до двох мiсяцiв з вiдбуванням їх за мiсцем постiйної роботи особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, i з вiдрахуванням до двадцяти процентiв її заробiтку в доход держави.
13. Попередження як захiд адмiнiстративного стягнення виноситься в… формi.
14. Суспiльно кориснi роботи призначаються районним, районним у мiстi, мiським чи мiськрайонним судом (суддею) на строк вiд ста двадцяти до трьохсот шiстдесяти годин i виконуються не бiльше восьми годин, а неповнолiтнiми - не бiльше … годин на день.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы