Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
4. Вчення про числа, якi охоплюють цифрами, i про дiї над ними.
8. Номiналiзм закладає основи для вiдокремлення такої наукової дисциплiни у фiлософiї як…
10. Поняття, що виражає усвiдомленiсть сприйняття, i навiть залежнiсть сприйняття минулого духовного досвiду i запасу накопичених знань i вражень.
13. Одночасну поразку декiлькох функцiй усерединi однiєї системи органiзму як результат дiї певного несприятливого чинника можна назвати … . дефект
15. Процес актуалiзацiї елементiв минулого досвiду
21. Рiвновага процесiв збудження i гальмування
23. Сила впливу, яка портiбна, щоб зумовити в людини реакцiю
По вертикали
1. здатнiсть пiзнавати довкiлля i себе за допомогою усвiдомленостi, метакогнiцiї й саморефлексiї, уваги, мислення та розуму, внаслiдок чого формується iнтелект особистостi
2. Захисний механiзм психiки, що є зняттям внутрiшньої напруги за допомогою перенаправлення енергiї на досягнення соцiально прийнятних цiлей.
3. Порушення вiдчуття рухiв
4. Вплив на об’єкт сприймання досвiду людини, iнтерес до нього спорiдненiсть людини з об’єктом сприймання
5. Фiлософiя позитивного знання, що вiдкидає теоретичнi спекуляцiї й умогляди, як засоби одержання знання - це…
6. Властивiсть перцептивного образу вiдображати предмет у сукупностi притаманних йому рис
7. Нервовий апарат, який здiйснює функцiю аналiзу i синтезу подразникiв, що зумовленi впливом внутрiшнього та зовнiшнього середовищ на людину
9. Метод, що полягає у тому, що дослiдник створює умови, за яких дослiджуване явище виникає неодмiнно i закономiрно називається?
11. У 1909 в Росiї було створено Суспiльство пiклування про …
12. Характеристика уваги, що визначається швидкiстю довiльного переносу уваги з одного обєкта на iнший
14. Повернення думки вiд загального й абстрактного до конкретного з метою розкриття змiсту
16. Хто вважали, що реально iснують лише поодинокi iндивiдуальнi речi, а загальнi поняття — лише назви, знаки або iмена, породженi людським мисленням?
17. Фiлософський напрям, що вiрить у iснування духiв чи душ, i їхню важливу роль у взаємодiї з фiзичним свiтом та людьми - це…
18. Вiдчуття, аналiзатори яких знаходяться на органах i тканинах, i дають iнформацiю про внутрiшнiй стан органiзму
19. Один iз можливих наслiдкiв перенесеної гемолiтичної хвороби новонароджених, яка супроводжувалася розвитком "ядерної" жовтяницi.
20. Хто довiв iснування нейронiв?
22. Неповторнiсть, своєрiднiсть психiки i особистостi людини.
24. на чому заснована Психологiя свiдомостi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Вiкова психологiя (укр.)
2.
Психологiя особистостi (укр.)
3.
Пенiтацiарна психологiя (укр.)
4.
Психологiя та етика (укр.)
5.
Психологiя трудових вiдносин (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
2.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Пенiтацiарна психологiя (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя та етика (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя трудових вiдносин (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы