Готовый кроссворд по психологии - на тему «Психологiя особистостi (укр.)»

 
По горизонтали
3. Iндивiд як суб’єкт соцiальних стосункiв та свiдомої дiяльностi, людина як соцiальна iстота
6. Соцiальний психолог,  фiлософ, психоаналiтик, представник «франкфуртської школи», один iз засновникiв неофрейдизму та фрейдо-марксизму
9. Американсько-нiмецьким психологом єврейського походження. Працював у сферi психологiї розвитку та психоаналiзу. Вiдомий першою теорiєю стадiй психосоцiального розвитку, а також як автор термiну кризи iдентичностi
10. Австрiйський психолог i невролог, який вивчав людське несвiдоме. Вiн розвинув методику вiльних асоцiацiй та тлумачення сновидiнь, яку було покладено в основу психоаналiзу, i сформулював концепцiю структури психiки
11. Це психологiчний захист шляхом переведення сексуальної або агресивної енергiї людини, надлишкової з точки зору особистiсних або соцiальних норм в iнше русло, прийнятне для суспiльства, – творчiсть
13. Психологiчний захист, який проявляється у вiдстороненнi й утриманнi поза свiдомiстю певних психiчних змiстiв i травмуючи моментiв
По вертикали
1. Радянський психолог, засновник культурно-iсторичної школи в психологiї[5], на якiй базується психологiчна теорiя дiяльностi
2. Психологiчний захист, який виявляється в тому, що людина наповнює себе цiнностями i нормами поведiнки iншої людини, i це починає керувати її поведiнкою
4. Прагнення людини до найвищої реалiзацiї свого потенцiалу
5. Iєрархiчна система потреб людини
7. Частина психiчної енергiї, яка шукає задоволення винятково у статевiй поведiнцi (сексуальна енергiя)
8. Американський психоаналiтик норвезько-датського походження, яскрава представниця неофрейдизму, автор власної оригiнальної теорiї особистостi, одна з ключових постатей у областi жiночої психологiї
12. Росiйський радянський психолог, академiк АПН СРСР, один з учнiв та найближчих послiдовникiв Л. С. Виготського


Похожие категории кроссвордов:

1.
Психологiя (укр.)
2.
Соцiальна психологiя (укр.)
3.
Юридична психологiя (укр.)
4.
Психологiя i педагогiка (укр.)
5.
Фiнанси (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя особистостi (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Аналiтична теорiя особистостi (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Аналiтична теорiя особистостi К.Г. Юнга (укр.)
4.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Афективна сфера особистостi. Загальне i iндивiдуальне в психiцi людини (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Пенiтацiарна психологiя (укр.)


Кроссворды по психологии

- П -
- С -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы