Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему «Соцiологiя особистостi (укр.)»

 
По горизонтали
2. Американський соцiолог, лiдер напрямку структурного функцiоналiзму, один iз засновникiв соцiальної антропологiї та теоретичної соцiологiї
7. Тип особистостi, за якого особа займає домiнуюче становище у суспiльствi, соцiальнiй групi, iншiй спiльностi
9. Потреби влюбовi, дружбi, спiлкуваннi з iншими людьмi, в належностi до певного кола людей, країни, держави
12. Вид потреб, а саме потреба в самозбереженнi, особистiй безпецi, стабiльностi свого iснування, впевненiсть у завтрашньому днi
17. Самоототожнення iндивiда з роллю, виконання якої в нього викликає великi труднощi
19. Комплексний процес засвоєння iндивiдом певних соцiальних ролей або iнтеграцiя до певної соцiальної групи
22. Пристосування iндивiда до умов iснування рiзних соцiальних структур i спiльнот, внаслiдок чого вiн засвоює iснуючi в них норми, цiнностi та iдеали
24. Соцiальний тип особистостi, що орiєнтований в першу чергу на отримання задоволень «тут i зараз», i ця гонитва за «насолодами життя» набуває, перш за все, форми задоволення споживчих бажань
По вертикали
1. Стадiя соцiалiзацiї особи, що вiдображає перiод життя людини до початку трудової дiяльностi
3. Стадiя соцiалiзацiї особи, що починається з припиненням активної трудової дiяльностi людини i триває до кiнця її життя
4. Потреби в особистому i сiмейному добробутi, гарнiй освiтi, надiйнiй працi, службовому зростаннi, у визнаннi й повазi з боку iнших
5. Соцiальний тип особистостi, якому вiдповiдає низька самооцiнка, пригнiчення, вiдчуття себе нiбито викинутим з потоку життя
6. Соцiальний тип, що орiєнтований в основному на цiнностi боргу, порядку, дисциплiни, законослухняностi, а вираженiсть таких якостей, як креативнiсть, прагнення до самореалiзацiї, самостiйнiсть у цього типу особистостi досить низька
8. Потреби в самовираженнi, самореалiзацiї, виявленнi себе як самостiйної i творчої особистостi
10. Соцiальний тип, що найкращим чином вiдповiдає потребам сучасного етапу суспiльного розвитку
11. Формування розумових дiй i внутрiшнього плану свiдомостi через засвоєння iндивiдуумом зовнiшнiх дiй з предметами i соцiальних форм спiлкування
13. Рефлекторна свiдомiсть, за допомогою якої особа конкретно усвiдомлює себе у своїх власних розумових дiях i станах
14. Сукупнiсть своєрiдних психологiчних особливостей i властивостей людини, що характеризує людську неповторнiсть i виявляється у рисах характеру, специфiцi iнтересiв, якостей, здiбностей, якi вiдрiзняють одну людину вiд iншої
15. Стадiя соцiалiзацiї особи, що вiдображає перiод активної трудової дiяльностi людини
16. Соцiальний тип особистостi, за якого людина залишила своє соцiальне середовище (соцiальну групу, нацiю, країну, державу) i адаптується в iнше соцiальне середовище
18. Найсуттєвiшi, життєзабезпечуючi потреби - у водi, їжi, одежi, житлi, повiтрi, здоровї, снi, вiдпочинку
20. Людина, соцiальний iндивiд, що поєднує в собi риси загальнолюдського, суспiльнозначущого та iндивiдуально неповторного
21. Частина соцiальної настанови, що вiдображає емоцiйне ставлення до обєкта
23. Шлях вирiшення внутрiшнiх конфлiктiв, що полягає в приписуваннi iншим учасникам рольової взаємодiї власних бажань
25. Окрема людина, особа в групi або суспiльствi, окремий представник людської спiльноти


Похожие категории кроссвордов:

1.
Эстетика (укр.)
2.
Полiтологiя (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Астрономiя (укр.)
5.
Естетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя як наука (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя працi (укр.)
3.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Аналiтична теорiя особистостi (укр.)
5.
По предмету Психологiя (укр.) - Аналiтична теорiя особистостi К.Г. Юнга (укр.)


Кроссворды по Соцiологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы