Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему «Соцiологiя працi (укр.)»

 
По горизонтали
3. Встановлений нормами права порядок взаємовiдносин учасникiв трудового процесу, що визначає точне виконання ними своїх трудових функцiй
7. Безробiття, що викликане спадом, тобто фазою економiчного циклу, коли сукупний попит на товари та послуги зменшується, зайнятiсть скорочується, а безробiття зростає
9. Соцiальний процес, що характеризується перетворенням дiяльностi людини i її результатiв на самостiйну силу, пануючу над ним i ворожу йому
12. Трудова (… ) - це послiдовнiсть займаних iндивiдом робочих мiсць в iєрархiчнiй системi трудової дiяльностi суспiльства, а також процес перемiщення працiвника з нижчих позицiй на вищi
15. Започаткував детальне вивчення працi окремого робiтника, функцiонування та органiзацiю промислового колективу
16. Для якого стилю керiвництва характерний тотальний, всеохоплюючий контроль
17. Соцiально-економiчне явище, яке виявляється в невикористаннi частини працездатного населення в суспiльному виробництвi
20. Автор Двофакторної теорiї мотивацiї
По вертикали
1. Процес спонукання себе й iнших до дiяльностi для досягнення особистих цiлей i цiлей органiзацiї
2. Трудовий (… ) — вiдносно стiйке обєднання людей, яке спрямовує свої зусилля на розвязання виробничих задач, має спiльну мету i керується у своїх дiях загальновизнаними нормами трудової поведiнки
4. Який тип соцiальних вiдносин в колективi характеризується наступним твердженням:орiентацiя на iндивiдуальнi цiлi в умовах спiльної роботи, що заснована на недовiрi
5. Органiзацiя соцiологiчних засобiв та факторiв мотивацiї, якi уможливлюють трудову дiяльнiсть з позитивними наслiдками
6. Член групи, який здатний очолити групу, показати усiм приклад, органiзувати виконання завдань i визнаний у цiй ролi бiльшiстю членiв колективу
8. Яка соцiальна роль працiвника характеризується наступним твердженням:людина з найбiльш вираженими органiзацiйними здiбностями
10. Трудова (… ) — соцiальний процес засвоєння особистiстю нової трудової ситуацiї, який характеризується активною взаємодiєю особистостi й трудового середовища
11. Конкретизацiя, деталiзацiя фаху, набуття особою здатностей виконувати окремi завдання та обовязки, якi мають особливостi, в межах спецiальностi
13. Вiдносно постiйна схема поведiнки працiвника згiдно бiльш-меншвстановленому еталону. Соцiальна
14. Ступiнь професiйної пiдготовки працiвника, наявнiсть у нього знань, умiння i навичок, необхiдних для виконання ним певного виду роботи
18. Якi потреби виступають основою дiяльностi людей
19. Хто був засновником школи гуманних стосункiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Охорона працi (укр.)
2.
Гiгiєна працi та виробнича санiтарiя на транспортi (укр.)
3.
Естетика (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Полiтологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя як наука (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя особистостi (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Оплата працi (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Умови працi (укр.)
5.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)


Кроссворды по Соцiологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы