Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему "Соцiологiя працi (укр.)"

 
По горизонтали
4. Трудовий (…) — вiдносно стiйке обєднання людей, яке спрямовує свої зусилля на розвязання виробничих задач, має спiльну мету i керується у своїх дiях загальновизнаними нормами трудової поведiнки
5. Трудова (…) - це послiдовнiсть займаних iндивiдом робочих мiсць в iєрархiчнiй системi трудової дiяльностi суспiльства, а також процес перемiщення працiвника з нижчих позицiй на вищi
6. Вiдносно постiйна схема поведiнки працiвника згiдно бiльш-меншвстановленому еталону. Соцiальна
7. Соцiальний процес, що характеризується перетворенням дiяльностi людини i її результатiв на самостiйну силу, пануючу над ним i ворожу йому
9. Встановлений нормами права порядок взаємовiдносин учасникiв трудового процесу, що визначає точне виконання ними своїх трудових функцiй
12. Ступiнь професiйної пiдготовки працiвника, наявнiсть у нього знань, умiння i навичок, необхiдних для виконання ним певного виду роботи
13. Яка соцiальна роль працiвника характеризується наступним твердженням:людина з найбiльш вираженими органiзацiйними здiбностями
14. Соцiально-економiчне явище, яке виявляється в невикористаннi частини працездатного населення в суспiльному виробництвi
15. Член групи, який здатний очолити групу, показати усiм приклад, органiзувати виконання завдань i визнаний у цiй ролi бiльшiстю членiв колективу
17. Який тип соцiальних вiдносин в колективi характеризується наступним твердженням:орiентацiя на iндивiдуальнi цiлi в умовах спiльної роботи, що заснована на недовiрi
18. Конкретизацiя, деталiзацiя фаху, набуття особою здатностей виконувати окремi завдання та обовязки, якi мають особливостi, в межах спецiальностi
19. Автор Двофакторної теорiї мотивацiї
По вертикали
1. Процес спонукання себе й iнших до дiяльностi для досягнення особистих цiлей i цiлей органiзацiї
2. Започаткував детальне вивчення працi окремого робiтника, функцiонування та органiзацiю промислового колективу
3. Органiзацiя соцiологiчних засобiв та факторiв мотивацiї, якi уможливлюють трудову дiяльнiсть з позитивними наслiдками
8. Якi потреби виступають основою дiяльностi людей
10. Трудова (…) — соцiальний процес засвоєння особистiстю нової трудової ситуацiї, який характеризується активною взаємодiєю особистостi й трудового середовища
11. Для якого стилю керiвництва характерний тотальний, всеохоплюючий контроль
16. Безробiття, що викликане спадом, тобто фазою економiчного циклу, коли сукупний попит на товари та послуги зменшується, зайнятiсть скорочується, а безробiття зростаєПохожие категории кроссвордов

1.
Охорона працi (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя як наука (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя особистостi (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Умови працi (укр.)
4.
По статистике труда - Статистика працi (укр.)
5.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Оплата працi (укр.)


Кроссворды по предмету Соцiологiя (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы