Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему "Соцiологiя як наука (укр.)"

 
По горизонтали
2. У повсякденнiй свiдомостi поняття соцiальне дуже часто ототожнюється з поняттям
3. Поняття, що вiдбиває головне в полiтичнiй системi країни i тому виступає як найважливiша категорiя, насамперед полiтологiї
5. Iнтегральна (цiлiсна) сукупнiсть соцiальних властивостей людини, що формується та видозмiнюється протягом усього життя у результатi складної взаємодiї внутрiшнiх та зовнiшнiх чинникiв
10. Така дiйснiсть, що iснує не у свiтi, але доступна рефлексiї у внутрiшньому спостереженнi, у свiдомостi самого себе
11. Хто видавав на Українi рiчник Первiсне громадянство та його пережитки на Українi
12. Перераховуючи можливi види соцiальної дiї, Вебер указує чотири: цiлерацiональна, традицiйна, цiннiсно-рацiональна та …
13. Яка соцiологiчна функцiя полягає у соцiальному прогнозуваннi
15. Один з головних напрямiв американської соцiологiї пiсля Другої свiтової вiйни
19. Одна iз форм самореалiзацiї людини, означає прагнення iндивiда до високої оцiнки i самооцiнки своєї особи i зумовлена цим вiдповiдна поведiнка
21. Розташування на шкалi — використання шкал — конструйованихсоцiологом еталонiв вимiрювання
23. Необхiдна, за переконанням Е. Дюркгейма, частина громадського життя, яка спрямовує соцiальний гнiв проти тих, хто закони переступає, i вiдволiкає вiд тих, хто закони ухвалює
По вертикали
1. –ентральне поняття соцґально» структури’енденцґя
2. Наука яка вивчає соцiальне життя, груп людей та суспiльства
4. Епоха початку науки про суспiльство
6. Сукупнiсть людей, обєднаних iсторично сформованими формами їхнього взаємозвязку i взаємодiї з метою задоволення своїх потреб, що характеризується стiйкiстю i цiлiснiстю
7. Обєкт полiтичної соцiологiї, узятий у його найзагальнiшому виглядi
8. Який соцiолог висуває iдею, що поряд з боротьбою за iснування дiє i закон зростання солiдарностi людей
9. Перехiд вiд однiєї якостi суспiльства до iншої
14. Процес пристосування iндивiда до умов життєдiяльностi, до рольових функцiй та норм поведiнки, до форм соцiальної взаємодiї, що склалися у спiльнотi, до якої iнтегрується iндивiд
16. Процес включення соцiальних норм i цiнностей до внутрiшнього свiту людини, тобто замiни зовнiшнiх санкцiй самоконтролем
17. Успадкованi й набутi, особливi й специфiчнi якостi (природнi, фiзiологiчнi, психологiчнi, соцiальнi i т. п.), якi вiдрiзняють одну людину вiд iнших
18. Супротивник спрощеного трактування соцiального детермiнiзму
20. Це результат впливу декiлькох феноменiв, що несуть у собi рацiональний початок, а саме: г античну науку, особливо математику, доповнену в епоху
21. Повне прийняття цiлей суспiльства i способiв їх досягнення
22. Несприятливi наслiдки

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы