Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему «Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)»

 
По горизонтали
4. Якi iнститути регламентують соцiальнi вiдносини у сферi господарської дiяльностi, виробництва розподiлу та споживання матерiальних благ, послуг
5. За визначенням якого соцiолога iнститутом називається сукупнiсть ролей i статусiв призначених для задоволення певної соцiальної потреби
9. Завдяки якiй функцiї соцiальний iнститут транслює досвiд, цiнностi, норми культури з поколiння в поколiння
13. Якi iнститути пов"язанi iз здобуттям влади, її здiйсненням, розподiлом, захистом
14. Яка функцiя полягає в дiях пiдвищення мiри задоволення людей своїмбуттям
19. Як називаються соцiальнi зв"язки, якi є основою соцiальних iнститутiв
20. Передача iндивiдами встановлених у даному суспiльствi зразкiв поведiнки i способiв дiяльностi - це …
22. Яка функцiя передає соцiальний досвiд?
По вертикали
1. Як називаються символи, якi притаманнi сiм"ї, державi, бiзнесу, релiгiї
2. Система поглядiв та iдей якi визначають учнi та способи дiяльностi iнституту - це …
3. Якi функцiї властивi лише контрольному iнституту
6. Якого походження термiн "соцiальний iнститут"?
7. Яка функцiя сприяє створенню нових суспiльних вiдносин, структур чи самих iнституцiй, тобто вiдтворенню нового соцiального типу суспiльства
8. Якi функцiї притаманнi кожному соцiальному iнституту
10. Як називається невиконання, неналежне виконання функцiй соцiальним iнститутом
11. Яка функцiя полягає у регулюваннi за допомогою норм, правил поведiнки, санкцiй дiй iндивiдiв у межах соцiальних вiдносин (забезпечує виконання бажаних дiй i усунення небажаної поведiнки)
12. Якщо функцiя визначає ролеву структуру суспiльства за найрiзноманiтнiшими категорiями: вiд статi i вiку i вiку до виду занять i здiбностей
15. Яка функцiя є протилежною щодо iнтегративної
16. Якi функцiї притаманнi багатьом iнститутам
17. Яка функцiя спрямована на збагачування зв"язкiв, спiлкування, взаємодiї мiж людьми за рахунок певної органiзацiї їх спiльної життєдiяльностi
18. Як називається соцiальний iнститут який виконує кiлька функцiї
19. Яка функцiя полягає у згуртуваннi прагнень, дiй, вiдносин iндивiдiв, що збагачує соцiальну стабiльнiсть суспiльства загалом?
20. Яка функцiя полягає в дiях щодо засвоєння iндивiдом чи групою обраних суспiльством цiннiсних орiєнтацiй i загальних норм поведiнки, перетворення їх на мотиви i дiєвi принципи соцiальної активностi
21. Який вчений пов"язав природу соцiальних iнститутiв з визначенням суспiльства, як цiлiсностi, тлумачив їх як фабрики вiдтворення "соцiальних вiдносин i зв"язкiв" мiж людьми
23. Яка функцiя полягає в протиставленнi колективних чи iндивiдуальних дiй до навколишнього оточення


Похожие категории кроссвордов:

1.
Естетика (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Полiтологiя (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Астрономiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Особистiсть в системi соцiальних зв'язкiв (укр.)
3.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Психологiя взаємодiї людей в соцiальних групах (укр.)
4.
По математике - Функцiї (укр.)
5.
По - Функцiї прокуратури (укр.)


Кроссворды по Соцiологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы