Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему "Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)"

 
По горизонтали
8. Як називається невиконання, неналежне виконання функцiй соцiальним iнститутом
11. Якщо функцiя визначає ролеву структуру суспiльства за найрiзноманiтнiшими категорiями: вiд статi i вiку i вiку до виду занять i здiбностей
12. Яка функцiя полягає в дiях пiдвищення мiри задоволення людей своїмбуттям
16. Як називаються соцiальнi зв"язки, якi є основою соцiальних iнститутiв
17. Яка функцiя полягає в дiях щодо засвоєння iндивiдом чи групою обраних суспiльством цiннiсних орiєнтацiй i загальних норм поведiнки, перетворення їх на мотиви i дiєвi принципи соцiальної активностi
21. Яка функцiя передає соцiальний досвiд?
22. Якi iнститути пов"язанi iз здобуттям влади, її здiйсненням, розподiлом, захистом
По вертикали
1. Якого походження термiн "соцiальний iнститут"?
2. Завдяки якiй функцiї соцiальний iнститут транслює досвiд, цiнностi, норми культури з поколiння в поколiння
3. За визначенням якого соцiолога iнститутом називається сукупнiсть ролей i статусiв призначених для задоволення певної соцiальної потреби
4. Яка функцiя сприяє створенню нових суспiльних вiдносин, структур чи самих iнституцiй, тобто вiдтворенню нового соцiального типу суспiльства
5. Яка функцiя полягає у регулюваннi за допомогою норм, правил поведiнки, санкцiй дiй iндивiдiв у межах соцiальних вiдносин (забезпечує виконання бажаних дiй i усунення небажаної поведiнки)
6. Як називаються символи, якi притаманнi сiм"ї, державi, бiзнесу, релiгiї
7. Якi iнститути регламентують соцiальнi вiдносини у сферi господарської дiяльностi, виробництва розподiлу та споживання матерiальних благ, послуг
9. Якi функцiї властивi лише контрольному iнституту
10. Якi функцiї притаманнi багатьом iнститутам
13. Яка функцiя є протилежною щодо iнтегративної
14. Яка функцiя спрямована на збагачування зв"язкiв, спiлкування, взаємодiї мiж людьми за рахунок певної органiзацiї їх спiльної життєдiяльностi
15. Як називається соцiальний iнститут який виконує кiлька функцiї
16. Яка функцiя полягає у згуртуваннi прагнень, дiй, вiдносин iндивiдiв, що збагачує соцiальну стабiльнiсть суспiльства загалом?
17. Передача iндивiдами встановлених у даному суспiльствi зразкiв поведiнки i способiв дiяльностi - це …
18. Який вчений пов"язав природу соцiальних iнститутiв з визначенням суспiльства, як цiлiсностi, тлумачив їх як фабрики вiдтворення "соцiальних вiдносин i зв"язкiв" мiж людьми
19. Якi функцiї є лфiцiйно незаявленими, але насправдi здiйснюються?
20. Яка функцiя полягає в протиставленнi колективних чи iндивiдуальних дiй до навколишнього оточення
23. Система поглядiв та iдей якi визначають учнi та способи дiяльностi iнституту - це …Похожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Особистiсть в системi соцiальних зв'язкiв (укр.)
3.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Психологiя взаємодiї людей в соцiальних групах (укр.)
4.
По математике - Функцiї (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Функцiї держави (укр.)


Кроссворды по предмету Соцiологiя (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы