Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему "Особистiсть в системi соцiальних зв'язкiв (укр.)"

 
По горизонтали
2. Процес свiдомого цiлеспрямованого i систематичного формування особистостi, який здiйснюється у межах i пiд впливом соцiальних iнститутiв (сiм’ї, виховних i навчальних закладiв, установ культури, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї iт.iн.) з метою її пiдготовки до виконання соцiальних функцiй i ролей, до життєдiяльностi в рiзних сферах соцiальної практики
5. Рiвень соцiалiзацiї, що визначає готовнiсть людини дiяти певним чином для досягнення власних цiлей, узгоджених з цiлями дiяльностi спiльноти
9. Одна iз форм самореалiзацiї людини, означає прагнення iндивiда до високої оцiнки i самооцiнки своєї особи i зумовлена цим вiдповiдна поведiнка
13. Соцiолог, притримувався думки, що iндивiдуальнiсть особистостi похiдна вiд надiндивiдуальних колективних феноменiв
19. Стан, при якому iндивiд не може ефективно функцiонувати через внутрiшнє збентеження, яке виникає внаслiдок того, що iндивiд приймає суперечливi стандарти поведiнки, ролi, соцiальнi норми i виявляє лояльнiсть щодо iнших груп
20. Особистiсть, яка iнтерiоризуючиосновнi цiнностi двох i бiльше конфлiктуючих соцiокультурних систем, переживає дискомфортнi почуття, якi виявляються у суперечливiй цим системам поведiнцi
24. Особистiсть, яка характеризується сукупнiсть вiдносно сталих характеристик особистостi, якi найчастiше зустрiчаються в певнiй спiльнотi
25. Тип особистостi, що характеризується сукупнiстю спiльних для членiв даного суспiльства, типових властивостей особистостi, що переважають на даному етапi розвитку суспiльства
По вертикали
1. Соцiальний статус, який характеризує становище людини в малiй (первиннiй) групi, що обумовлюється тим, як ставляться до нього оточуючi
3. Здатнiсть особистостi до свiдомої трудової i соцiальної дiяльностi, ступiнь цiлеспрямованого, планомiрного перетворення нею навколишнього середовища i самої себе
4. Вияв усвiдомлюваної регуляцiї особистiстю власної поведiнки та дiяльностi з метою забезпечення вiдповiдностi їх результатiв поставленим цiлям, пред’явленим вимогам, цiнностям, нормам, правилам, зразкам
6. Часткова iдентифiкацiя себе з iншими, усвiдомлення i вiдчуття власної iндивiдуальностi та унiкальностi, вiдкриття особистiстю самої себе
7. Усвiдомлення i оцiнка iндивiдом самого себе як особистостi, свого iснування, дiй, характеристик тощо, зазвичай, у взаємозв’язку з iншими людьми i об’єктами
8. Те особливе i специфiчне, що вирiзняєсодну людину зпомiж iнших включно з її природними, соцiальними, фiзiологiчними i психiчними, успадкованими та набутими якостями
10. Соцiалiзацiя, що вiдбувається протягом усього життя iндивiда у зв’язку зi змiною його установок, цiлей, норм i цiнностей життя
11. Вид соцiального статусу, одержаний незалежно вiд бажання, волi i зусиль iндивiда
12. Люди та установи, дiючi соцiальнi субєкти, за допомогою яких людина соцiалiзується завдяки процесам навчання, комунiкацiї, прилучення до культури, визначаються як … соцiалiзацiї
14. Усвiдомлена потреба особистостi в досягненнi певних цiлей, бажаних умов дiяльностi, її ставлення до iнтересiв i цiннiсних орiєнтацiй тамїх оцiнка, пов’язанi з прагненням реалiзувати їх на практицi
15. Вид соцiального статусу, одержаний завдяки волi i зусиллям самого iндивiда
16. Процес становлення особистостi, освоєння iндивiдом певної системи знань i цiнностей, ролей, норм i зразкiв поведiнки, притаманних певному суспiльству, соцiальнiй спiльнотi, групi, якi дають йому змогу функцiонувати як повноцiнному членовi суспiльства
17. Усвiдомлювана дiяльнiсть людини, спрямована на удосконалення самої себе, вироблення у себе позитивних якостей, звичок, переконань i подолання негативних
18. Вид соцiальної ролi, що характеризується сукупнiстю дiй, очiкувань, пов’язаних з вiком
21. Соцiальний тип особистостi, який характеризується наявнiстю таких суспiльно значущих якостей, як правослухнянiсть, вмiння поєднувати власнi i суспiльнi (державнi) iнтереси, почуття обов’язку щодо батькiвщини (патрiотизм)
22. Сукупнiсть, зобовязуючих принципiв, правил, еталонiв вимог, встановлених суспiльством, соцiальними спiльнотами чи уповноваженими субєктами для регулювання соцiальних вiдносин, дiяльностi i поведiнки соцiальних субєктiв на всiх рiвнях i у всiх сферах людської життєдiяльностi, визначаються, як соцiальнi
23. Сукупнiсть властивостей особистостi, що визначають типовi способи її реагування на життєвi обставиниПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Особистiсть (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)
3.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Психологiя взаємодiї людей в соцiальних групах (укр.)
4.
По маркетингу - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
5.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)


Кроссворды по предмету Соцiологiя (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы