Готовый кроссворд по психологии - на тему «Загальнi поняття психологiї вищої школи (укр.)»

 
По горизонтали
1. Властивiсть особистостi, що вiдображає стан, коли в полi емоцiйної прийнятливостi особистостi стають переживання iнших людей
4. Психологiя … школи – наукова галузь, оскiльки використовує науковi методи, щоб описувати й пояснювати психолого-педагогiчнi феномени, якi мають мiсце в освiтньому просторi вищого навчального закладу
6. Нестiйкий емоцiйний стан
9. Явище, коли особистiсть слабко, дуже вибiрково, негнучке i в обмеженому дiапазонi емоцiями реагує на рiзнi зовнiшнi i внутрiшнi впливи
По вертикали
2. Одна з вункцiй психологiї вищої школи
3. Психiчний стан людини, що викликається обєктивно нездоланними або субєктивно так сприймаються труднощами, що виникають на шляху до досягнення мети або до вирiшення завдання
5. Письмовий метод дослiдження
6. Один з планiв експериметального дослiдження, коли вивчаються однi й тi ж пiддослiднi протягом тривалого часу та поетапно проводиться аналiз iз порiвнянням результатiв зрiзiв
7. Стадiя соцiального розвитку особистостi, яка характеризується здатнiстю до самостiйних вчинкiв, активною соцiальною позицiєю, прийняттям вiдповiдальностi за соцiальнi наслiдкi своєї поведiнки
8. Результат (i процес) взаємодiї iндивiда i навколишнього середовища, який приводить до оптимального його пристосування до життя i дiяльностi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Iсторiя психологiї (укр.)
2.
Астрономiя (укр.)
3.
Естетика (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Полiтологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Основи педагогiки вищої школи (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методологiя вищої школи i Болонський процес (укр.)
3.
По психологии - Психологiя вищої школи як наука та навчальна дисциплiна (укр.)
4.
По предмету Психологiя i педагогiка (укр.) - Загальнi поняття (укр.)
5.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Загальнi поняття (укр.)


Кроссворды по психологии

- П -
- С -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы