Готовый кроссворд по психологии - на тему «Комунiкативнi процеси у навчаннi (укр.)»

 
По горизонтали
3. Короткочасний, специфiчно мотивований i органiзований процес пред’явлення iнформацiї про себе у вербальнiй i невербальнiй поведiнцi
7. Виникнення важкорозв’язуваних протирiч, зiткнення протилежних iнтересiв на пiдставi суперництва, вiдсутностi взаєморозумiння з рiзних питань, зв’язаних з гострими емоцiйними переживаннями
8. Такий механiзм сприйняття i розумiння iншого, коли пiзнання iншого вiдбувається через «вiдчуття» в iншого, «перевтiлення в нього», «вживання в його свiт», «спiвчутливу iдентифiкацiю»
9. Деякий стiйкий образ будь-якого явища чи людини, який використовують, як певне «скорочення», у взаємодiї з цим явищем
11. Одиниця взаємодiї партнерiв по спiлкуванню, що супроводжує визначення позицiй кожного
По вертикали
1. Специфiчна мiжособистiсна взаємодiя людей як членiв суспiльства, представникiв певних соцiальних груп, що здiйснюється на основi вiдображення соцiальної дiйсностi. спiлкування — процес взаємодiї i взаємин суб’єктiв (особистостей, соцiальних груп), у якому вiдбувається взаємообмiн дiяльнiстю, iнформацiєю, емоцiями, навичками, умiннями, а також вольовий контакт
2. Механiзм мiжособистiсної взаємодiї, пов’язаний у першу чергу з когнiтивними процесами, який забезпечує формування спiльного значеннєвого поля учасниками взаємодiї, об’єднання iнтересiв сторiн, вироблення подiбного бачення завдань у конкретнiй ситуацiї
4. Практичний метод з галузi мiжособистiсної комунiкацiї
5. Спосiб пiзнання iншої людини, за якого припущення про її внутрiшнiй стан будується на основi спроб поставити себе на мiсце партнера по спiлкуванню
6. Ситуативна провокацiя конфлiктної ситуацiї, що виникла в результатi збiгу обставин i зумовила привiд для конфлiкту
10. Особливий вид впливу, а саме: цiлеспрямований, неаргументований вплив однiєї людини на iншу чи на групу людей. за навiювання здiйснюється процес передачi iнформацiї, заснований на її некритичному сприйняттi. навiювання являє собою переважно емоцiйно-вольовий вплив
12. Механiзм самопiзнання у процесi спiлкування, в основi якого лежить здатнiсть людини уявляти, як вона сприймається партнером по спiлкуванню


Похожие категории кроссвордов:

1.
Технологiя (укр.)
2.
Економiка (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Архiтектура (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Психiчнi пiзнавальнi процеси (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Пiзнавальнi психiчнi процеси (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Характеристика iнновацiй та iнновацiйної дiяльностi. Iнновацiйнi процеси (укр.)
4.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Iнтеграцiйнi процеси в країнах Пiвнiчної i Пiвденної Америки, Азiї та Африки (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по психологии

- П -
- С -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы