Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Пiзнавальнi психiчнi процеси (укр.)»

 
По горизонтали
2. … уява - що виявляється у хворобливих фантазiях, мареннi, або в такому фантазуваннi, яке не має усвiдомленої мети
3. … — це вiдображення об'єктивної дiйсностi як суб'єктивного образу, iм'я якого — знання.
5. Нервовий апарат, який здiйснює функцiю аналiзу i синтезу подразникiв, що зумовленi впливом внутрiшнього та зовнiшнього середовищ на людину.
6. Вид мислення, який вiдбувається в словеснiй формi за допомогою понять, якi не мають безпосереднього чуттєвого пiдгрунтя, властивого сприйманню та уявленню.
8. Вид пам'ятi, що виявляється в запам'ятуваннi та вiдтвореннi людиною своїх рухiв.
10. … - властивiсть вiдчуття
11. … - це уява бажаного майбутнього
12. Психiчний процес, за допомогою якого людина пiзнає свiт.
14. … - вiдображення в свiдомостi людини окремих властивостей предметiв i явищ материального свiту, при безпосередньому впливi на вiдповiднi органи чуття – рецептори.
По вертикали
1. … вiдчуття - рецептори реагують на подразнення, якi надходять вiд вiддалених об’єктiв
4. Одна з головних властивостей сприймання
7. … - вiдображення у свiдомостi людини цiлiсних образiв предметiв i явищ об’єктивної дiйсностi при безпосереднiй дiї цих предметiв на вiдповiднi органи чуття
9. … - психiчний пiзнавальний процес створення образiв предметiв, ситуацiй, обставин шляхом встановлення нових зв’язкiв мiж вiдомими образами та знаннями.
13. Сукупнiсть загальних розумових здiбностей, якi забезпечують успiх у розв'язаннi рiзноманiтних задач.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Юриспруденцiя (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Фiзiологiя (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Психiчнi пiзнавальнi процеси (укр.)
2.
По психологии - Комунiкативнi процеси у навчаннi (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Характеристика iнновацiй та iнновацiйної дiяльностi. Iнновацiйнi процеси (укр.)
4.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Iнтеграцiйнi процеси в країнах Пiвнiчної i Пiвденної Америки, Азiї та Африки (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы