Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Вiдчуття i сприймання (укр.)»

 
По горизонтали
3. Полягає у виокремленнi одних об’єктiв серед багатьох iнших, якi дiють на людину
5. Властивiсть пов’язана зi сприйманням взаємозв’язкiв мiж елементами вiдчуттiв, що забезпечує цiлiсний образ предмета
По вертикали
1. Властивiсть сприймання означає, що людина сприймає свiт не у виглядi окремих вiдчуттiв, а у формi окремих предметiв, що протистоять їй
2. Найпростiший психiчний процес, суттю якого є вiдображення в корi головного мозку окремих властивостей предметiв i явищ, що безпосередньо дiють на органи чуття
4. Властиваiсть сприймання, що характеризується вiдносною постiйнiстю властивостей предметiв незалежно вiд умов сприймання. У процесi працi вона проявляється в константностi сприймання кольору незалежно вiд освiтлення, величини предмета — незалежно вiд вiддалi, форми предмета — при змiнi його положення, предметної ситуацiї як єдиного цiлого
5. Залежить вiд минулого досвiду людини, змiсту її психiчної дiяльностi. Ця особливiсть сприймання називається аперцепцiєю. Це означає, що за умови неповних, неоднозначних або суперечливих даних людина iнтерпретує їх вiдповiдно до наявних у неї системи образiв, знань, потреб, мотивiв, емоцiйного стану, змiсту i завдань трудової дiяльностi.Основними властивостями сприймання є предметнiсть, цiлiснiсть, структурнiсть, константнiсть, вибiрковiсть та усвiдомленiсть.
6. Означає, що сприйнятий предмет може бути вiднесений до певного класу, визначений i узагальнений словом
7. Це процес вiдображення в корi головного мозку тих предметiв i явищ, якi в даний момент не дiють на органи чуттiв.Особливiстю уявлень є їх узагальненiсть, тобто вiдображення не тiльки властивостей одиничного предмета, але i типових властивостей групи предметiв


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiнанси (укр.)
2.
Медицина (укр.)
3.
Логiстика (укр.)
4.
Терапiя (укр.)
5.
Дерматологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiдчуття (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Сприймання (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Уява (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы